Kwartier WAUTERS

Het verhaal over deze kleurrijke Oost - Vlaamse (Belgische) - later Zeeuwse - familie WAUTERS voert ons terug naar 't einde van de 16e eeuw en het vlakke Vlaanderland tussen Brugge en Gent. Hier in het zogenoemde 'Meetjesland' verdienden minstens acht generaties als landbouwers de kost. 
Hun boerderijen stonden in de omgeving van het landelijk gelegen dorp Assenede, maar zij bezaten in de loop der tijd ook land in Kluizen, Sleidinge en Wachtebeke.  Deze tak van de familie WAUTERS is gelieerd aan welgekende Sasse (fabrikanten)families uit het begin 20e eeuw, zoals: JACOBS van de Spiegelglasfabriek en Phosphaatfabriek [latere Zuid Chemie] en niet te vergeten hun 'Spookhuis', PAUWELS van de Bierbrouwerij en VERSCHAFFEL van de Bloemfabriek. De stad kent vandaag de dag nog de Burgemeester Wautersstraat, ter herinnering aan Petrus [Peetje] Wauters, geboren in 1848 te Sas van Gent en burgemeester aldaar tussen 11 juni 1903 tot 25 mei 1915.

Via de aangetrouwde familielijnen belanden we vrijwel alleen in de voormalige Zuidelijke Nederlanden, het huidige België. Met, evenals bij het geslacht Wauters, veel voorvaders als burgemeester, grootgrondbezitters, bierbrouwers en kooplui. Opvallend is het feit dat in die ‘vrouwelijke’ lijn vele gestudeerde personen voorkomen, zoals advocaten, Ontvangers der Domeinen en ingenieurs.

Het 'Meetjesland' in Oost-Vlaanderen
Assenede ligt nu enkele kilometers ten westen van de huidige Belgisch - Nederlandse grens ter hoogte van het veel jongere Sas van Gent en ongeveer 25 km ten noorden van de provinciehoofdplaats Gent. Ooit was het een krekengebied, ontstaan door grote overstromingen. De vruchtbare kleigrond werd zo'n duizend jaar geleden op de zee terug veroverd en ingepolderd. De bevolking heeft daarna altijd in strijd met het water geleefd.


De familie WAUTERS blijkt zéér honkvast, een logisch gevolg van hun boerenbedrijven en landbouwgronden, die via vererving op de volgende generaties overgingen. Hoewel Assenede hun vaste uitvalbasis vormde, bezat de familie ook land in Kluizen, Sleidinge en Wachtebeke.
Sleidinge was overigens een uitgesproken lage en moerassige streek en ook Wachtebeke leende zich niet goed voor landbouw, maar wel voor turfwinning. Kluizen, al vroeg ontgonnen tot landbouwgebied, lag aan de buitengrens van het Ambacht Assenede dat op zijn beurt deel uitmaakte van de Vier Ambachten (Axel, Assenede, Boekhoute en Hulst). Kluizen is doorsneden door tal van waterlopen, zoals de Schipgracht die achtereenvolgens veranderde in de Sassevaart en het kanaal Gent-Terneuzen. 

Eind 18e eeuw richtte ‘onze’ tak zich meer op Sas van Gent, toen nog behorend tot Staats Vlaanderen, sinds 1814 tot de Nederlandse provincie Zeeland.
Hoewel de familie Wauters al eerder (gekozen) burgemeesters kende, werden zij vanaf die tijd - drie generaties lang - benoemd tot Dijkgraven van de Grote en Kleine Sint-Albertpolder (ook: Sas van Gentpolder), twee polders ten noordwesten van
Sas van Gent.

Sas van Gent
Al in het jaar 1260 werd door de inwoners van Gent een zeeweg gegraven. Na verzanding van die zeeverbinding rond 1420, zou het tot halverwege de 16e eeuw duren voor er een nieuwe uitweg naar zee werd gegraven. Deze vaart liep tot tegen de Graaf Jans-dijk. Pas in 1549 gaf Karel V zijn geboortestad Gent toestemming een sluis of 'sas' te bouwen in de zware Graaf Jans-dijk, mits er een ringdijk op de schorren aangelegd zou worden; en legde de eerste steen in 1551. Tien jaar later was er bij het bouwen van de sluis en het graven van de Sasse vaart een kleine nederzetting ontstaan: 't Sas van Gent.
In 1572 verwoestten de Watergeuzen de nederzetting; huizen werden verbrand en de sluis vernietigd. Slechts 10 huizen bleven gespaard. In 1577 was de schade hersteld en kon de scheepvaart naar Gent weer doorgaan. Daarnaast waren de verdedigingswerken uitgebreid, waardoor er een vesting was ontstaan. Deze bestond uit een wal met vier hoornwerken en daaromheen een gracht. Doordat Gent in 1579 de Unie van Utrecht tekende, kwam de stad Gent en omstreken in handen van de Staten. In 1583 geraakte de kleine Sasse vesting, door verraad, onder Spaanse heerschappij. Het is dit Spaanse bewind dat begon met het omvormen van 't Sas van Gent' van een schutsluis tot een machtige vesting.

De wal werd omringd door een diepe gracht waar enkele ravelijnen en lunetten in lagen. Het Sas van Gent was een mooi vestingstadje geworden.
Na de vrede van Münster in 1648 ging de economische betekenis van het kanaal sterk achteruit. De Schelde was 'gesloten' en er was geen handel meer met de stad Gent mogelijk. Het kanaal werd verwaarloosd.
De betekenis van de vesting nam echter sterk toe en werd uitgebouwd tot een der sterkste van Europa! De vestingwerken van Sas van Gent waren zeer uitgebreid met de zeven bolwerken. Tussen 1672 en 1809 werd er vele malen gevochten om - en in het vestingstadje - met Franse troepen, met als resultaat dat het wisselend in Hollandse en Franse handen was.
  
In 1795 verklaarde de Franse republiek de oorlog aan alle vorsten van Europa en dus ook aan de stadhouder van de Republiek der Verenigde Nederlanden. De Franse troepen en de uitgeweken patriotten rukten de Zuidelijke Nederlanden binnen. Half februari 1795 stelde Zeeland zich onder Frans bestuur en weer trokken de Fransen Sas van Gent binnen.
Hetzelfde jaar werd de slechting van de vestingwerken gelast. Veertien jaar lang werd eraan gesloopt tot in 1809 de werken werden stopgezet. In de daarop volgende jaren werd weer aan herstelwerkzaamheden begonnen. Echter bij Koninklijk Besluit van 21 juni 1816 werden de bestaande wallen aan de domeinen overgegeven en verpacht. Ruim 100 jaar lang zou de slopingswoede van de 19e en 20e eeuw huishouden en praktisch geen steen meer op de andere laten. Hele gezinnen leefden uitsluitend van wat het slopingswerk hun opbracht. In de crisisjaren 1930 werd de vesting de laatste genadeslag toegebracht en als werkverschaffingsproject door een heel leger werklozen vrijwel met de grond gelijk gemaakt. 
 


Sas van Gent was vanaf zijn ontstaan - halverwege de 16e eeuw - afhankelijk geweest van de scheepvaart, sluizen, overslag en inkomsten van gelegerde garnizoenen. Echter vanaf begin 1800 verloor het die positie en braken armoedige tijden aan. Verrassend genoeg dezelfde tijdsspanne dat de eerste voorouders uit onze Kwartierstaat WAUTERS, zich hier vestigden. 
 
In de jaren 1825-1827 werd - op initiatief van koopman Koning Willem I, het kanaal doorgetrokken naar Terneuzen. 
In 1865 werd de spoorlijn tussen - het Belgische - station Gent (Wondelgem) en Zelzate geopend. Vier jaar later volgde het Nederlandse gedeelte tussen Zelzate en Terneuzen. Op 1 april 1869 werd het stationsgebouw te Sas in gebruik genomen.
Toen de afmetingen van kanaal en sluizen later onvoldoende bleken voor de toenemende scheepvaart, werden in 1882-1885 belangrijke veranderingen aangebracht. In 1902 werd in Sas van Gent de, voor die tijd, grootste sluis van Nederland gebouwd.

In 1883 telde Sas van Gent slechts 1304 inwoners. Er was toen werk voor 148 arbeiders in de beetwortelsuikerfabriek (Malotaux, later C.S.M.), een stoom-Bloemmeelfabriek (VERSCHAFFEL, later  Walzenmolen) en twee bierbrouwerijen (PAUWELS en die van WAUTERS, gelegen aan de Westkaaij).Tien jaar later waren er 1408 inwoners en was er werk voor 141 arbeiders, in de suiker- en bloemfabriek, drukkerij, cement-ijzerfabriek en in de twee brouwerijen.
In het jaar 1899 kreeg een groep Belgische financiers vergunning van Sas van Gent om de eerste vlakglasfabriek in Nederland op te richten, genaamd ‘SA des Glaceries Néerlandaises’. De fabriek werd in 1900 in gebruik genomen. Na een moeizame start nam vier jaar later ‘SA Manufactures des Glaces et Produits Chimiques de Saint-Gobain, Chauny et Cirey’ de fabriek over en zou deze volledig nieuw opbouwen en inrichten onder leiding van onze voorvader Jozef August JACOBS. De naam van de glasfabiek luidde vanaf dat moment: ‘NV Nieuwe Nederlandse Maatschappij tot Vervaardiging van Spiegelglas’. In de volksmond toen Sas Glas, wat nu de officiële bedrijfsnaam is geworden.

 

De glasfabriek lijkt een trendsetter, want omstreeks de eeuwwisseling kwam de grote economische en maatschappelijke ommekeer. Diverse grote bedrijven vestigden zich langs het kanaal. 
In 1903 telde Sas 1995 inwoners en was er werk voor 1065 arbeiders. Behalve de al genoemde bedrijven waren er bij gekomen: de coöperatieve suikerfabriek (later Suiker Unie), de spiegelglasfabriek (St. Gobain met directeur JACOBS), een ultra-marijnblauw ofwel blauwselfabriek (Fabrique de bleu d'Outremer Guimet) en een graanmouterij.
In
1912 breidde de spiegelglasfabriek z’n activiteiten uit met de productie van onder meer zwavelzuur en fosfaat. De naam der beide fabrieken wijzigde opnieuw: ‘NV Nieuwe Nederlandse Maatschappij tot Vervaardiging van Spiegelglas, Glazen Voorwerpen en Chemische Producten’.
 
Men telde toen in Sas overigens ook ruim honderd bierhuizen, cafés, logementen, staminees, herbergen en hotels; op elke twintig inwoners één! Zo weten we uit een artikel uit de Nieuwe Rotterdamse Courant van 11 september 1912. Dubbel zoveel als gemiddeld in Zeeuws-Vlaanderen; één op vijfenveertig.

In 1913 waren er 2173 inwoners met 1890 arbeids-plaatsen. In de jaren 1914-15 werd de tramlijn IJzendijke-Drieschouwen geopend door de Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg-Maatschappij; in 1914 tussen IJzendijke en Sas van Gent en in 1915 tussen Sas van Gent en Drieschouwen. Vanuit Sas van Gent liep deze lijn aan de oostkant van het kanaal naar Zelzate en werd uitsluitend gebruikt voor het vervoer van goederen, met name bouwmaterialen en suikerbieten.
Het jaar 1923 telde men 2693 inwoners en 2227 arbeidsplaatsen. De Fosfaatfabriek die vanaf 1912 gebouwd was (met directeur Jacobs) zou – vanwege de Grote Oorlog - pas in 1920 in gebruik genomen worden en uitgebreid met een zwavelzuurfabriek. H
et aantal medewerkers, in dienst van de glas- en chemische fabriek steeg snel naar meer dan 700; bijna één-derde van alle arbeidsplaatsen! Verder was er een houtzagerij, ‘n machinale timmerwerkplaats en een ijzergieterij opgericht.

Kortom, dankzij deze nieuwe industrie, het spoor en 't tramlijntje veranderde Sas van Gent tot een druk en bedrijvig stadje. Met volop ruimte voor de industrie.
Maatschappelijk gezien bleef er een grote scheiding tussen arm en rijk. De laatsten, de ‘uppert(i)en’, waren de broodheren van de werklui, die grotendeels uit Vlaanderen kwamen. Overigens waren minstens drie fabrieken in Frans-Belgische handen.
In de economische wereldcrisisjaren ’30 zou de brouwerij van WAUTERS failliet gaan en vanaf de jaren ‘60 verdwenen door inflatie en globalisering vele bedrijven en de grootste werkgevers. Zelfs de oudste bedrijven zoals de Walzenmolen (Verschaffel) en de beide suikerfabrieken konden het niet bolwerken. Alleen Sas Glas en de afgescheiden chemische fabriek, toen Zuid Chemie [huidige Rosier] geheten, bleven bestaan. 
 
"Al deze veranderingen hebben in Sas van Gent hun littekens nagelaten. Ze hebben gaten geslagen die nu nog goed zichtbaar zijn. Sas van Gent is de 21e eeuw ingegaan als een industriestad in verval, maar is nu bezig zich te ontwikkelen tot een 'stadje' waar het goed en plezierig wonen is". Aldus besluit de gemeentelijke website, haar geschiedenis.

                         Kwartierstaat van Lucette Emma Wauters

1 Lucette Emma Wauters, geboren op 03-06-1919 in Sas van Gent. Zij is overleden op 09-12-2002 in Bloemendaal, 83 jaar oud. Zij trouwde, 30 jaar oud, op 16-08-1949 in Amsterdam [bron: Archiefkaart SAA] met Jacobus Cornelis Bakker, 27 jaar oud. Hij is geboren op 16-03-1922 in Bandoeng Java, Ned. Indië, zoon van Gerardus Karel Willem Bakker en Wilhelmine Pauline Angela Münch. Hij is overleden op 12-03-1986 in Velsen, 63 jaar oud.
Beroep: kantoorbediende, personeelschef, directeur inkoop centrale 

Uit dit huwelijk drie kinderen.


Generatie 2 (ouders)

2 Wauters, Arnold, geboren op 21-06-1891 in Sas van Gent. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-06-1891 [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.18]. Hij is overleden op 10-02-1972 in Amsterdam, 80 jaar oud.
Beroep: kantoorbediende te Sas van Gent, directeur verkoopkantoor Glasfabriek te Amsterdam, Kanselier (Consul) van Luxemburg 
Onderscheiden: 28-08-1935 Ridder in de Orde der Eikenkroon van Luxemburg
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 03-06-1918 in Sas van Gent [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.17] met de 25-jarige

3 Jacobs, Gabriella Octavia Josephina [Gaby], geboren op 19-03-1893 in Hemixem, België. Zij is overleden op 07-11-1974 in Amsterdam, 81 jaar oud.
 
 

Arnold, oudste zoon van de grootste Sasse bierbrouwer begon zijn loopbaan te Sas van Gent als kantoorbediende in het bedrijf - de Spiegelglasfabriek - waarvan zijn aanstaande schoonvader directeur was. 
In mei 1920 werd hijzelf benoemd tot directeur van het verkoopkantoor der glasfabriek te Amsterdam, gevestigd aan de Weteringschans 104. 
Het Nieuws van de Dag van 25 juli 1927 vermeldt zijn benoeming tot attaché van Luxemburg "Arnold Wauters, Gérant du Consulat Génèral du Grand-Duché de Luxembourg", eveneens kantoorhoudend aan de Weteringschans 104, Amsterdam.
Begin 1935 werd hij onderscheiden tot Ridder in de Orde der Eikenkroon van Luxemburg. Om deze buitenlandse onderscheiding te mogen aanvaarden, was er toestemming nodig van de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken en via hem van Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau enz.enz. enz. Deze toestemming werd pas na uitgebreide correspondentie verstrekt op 28 augustus 1935. Een afschrift hiervan werd gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden, ondertekend door de Souchef der Directie Kabinet en Protocol. Welke het besluit vervolgens pas op 12 oktober publiceerde.


De Orde van de Eikenkroon (Ordre de la couronne de Chêne) is een orde van het groothertogdom Luxemburg. Deze werd in 1841 ingesteld door koning Willem II die tevens groothertog van Luxemburg was. Het lint, de oorspronkelijke verdeling in vier klassen en de vorm van het kruis van de orde waren geïnspireerd door de Russische Orde van Sint George. Willem II verleende de Orde van de Eikenkroon 30 maal. Zijn opvolger Willem III was erg tevreden met de onderscheiding die hij geheel naar eigen inzicht kon uitdelen en verleende al op dag van zijn inhuldiging 300 kruizen. In de daaropvolgende jaren verleende hij nog vele honderden onderscheidingen in deze orde. Hoewel het een Luxemburgse orde betrof, verleenden Willem II en III de orde zo vaak in Nederland, dat zij ook werd gezien als deel van het Nederlandse decoratiestelsel.
Toen koning Willem III in 1890 overleed, volgde zijn dochter Wilhelmina hem niet op in Luxemburg. De Luxemburgse grondwet stond toen opvolging in vrouwelijke lijn niet toe. Groothertog van Luxemburg werd Adolf en de orde werd weer een puur Luxemburgse onderscheiding. Sindsdien wordt de Orde van de Eikenkroon vooral aan onderdanen van Luxemburg verleend. Daarnaast is ook een aantal leden van Europese koninklijke families, waaronder prins Claus, in de orde opgenomen. Het was Groothertogin Charlotte (1896-1985), die de onderscheiding aan onze Arnold verleende.

Gaby was het derde kind van de zes en werd geboren in Hemixem [Hemiksem], aan de Schelde, ten zuiden van Antwerpen. Het ouderlijk gezin woonde daarna in
Franière in de provincie Namen en volgens familie herinnering een paar jaar in Noord – Spanje. In 1904 woonde de familie in het Belgische Zelzate, bij haar grootouders, alwaar Gaby lagere school liep. In 1905 verhuisde het welgestelde gezin naar de door papa zelf ontworpen directievilla van de Spiegelglasfabriek te Sas van Gent. Gaby volgde in Eeklo het Onze-Lieve-Vrouw ten Doorn Instituut voor secundair onderwijs.
Enkele maanden voor het einde van de eerste wereldoorlog trouwde zij haar lief. Exact twaalf maanden later werd hun dochter Lucette geboren in het mooie huis aan de Westkade.
 
Op 31 mei 1920 betrokken zij een woning in de Amsterdamse Vondelstraat 174 huis [op de foto, het huis met de glazenwasser]. Hier kwam zoon Ferri ter wereld. Twee jaar later werd er verhuisd naar No. 154 in dezelfde straat. Tussen 31 mei 1934 en 6 april 1938 woonden zij op No. 156. Vanaf begin april 1938 woonde het gezin in de
Herman Gorterstraat 11, waar zij tot aan hun dood leefden.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Wauters, Lucette Emma, geboren op 03-06-1919 in Sas van Gent (zie 1).
II. Wauters, Ferdinand Joseph Laurent [Ferri], geboren op 18-12-1921 in Amsterdam. Koopman, kanselier van Luxemburg. Hij is overleden op 31-12-1986 in Amsterdam, 65 jaar oud.  


 


Generatie 3 (grootouders)

4 Wauters, Ferdinandus Johannes [Fernand], geboren op maandag 17 februari 1862 in Sas van Gent. Hij is overleden op 02-02-1945 in Sas van Gent, 82 jaar oud.
Beroep: bierbrouwer op de Westkade te Sas van Gent
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 21-08-1890 in Sas van Gent [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.7] met de 22-jarige
5 Pauwels, Emma Jacoba Christina, geboren op 15-03-1868 in Sas van Gent. Zij is overleden op 28-02-1916 in Sas van Gent, 47 jaar oud. 

Bonpapa Wauters, zoals hij genoemd werd was een man van het goede Bourgondische leven. Dit was hem ook aan te zien, zo gaan de familieverhalen. Als hij samen met zijn vrouw, ook een mollig 'schommeltje' op de dansvloer rondzwaaide, bewoog en kraakte de vloer.
Fernand was ook een enorme kattenliefhebber. Eenmaal weduwnaar at hij iedere avond uit een reusachtig diep bord rijstepap. Zijn zeven katten, allen genaamd volgens een dag in de week, mochten niet alleen mee aan tafel, maar ook staand op het tafelblad samen en gelijktijdig met Fernand uit het groot bord eten!

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Wauters, Arnold, geboren op 21-06-1891 in Sas van Gent (zie 2).
II. Wauters, Julienne, geboren op 13-09-1892 in Sas van Gent. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-09-1892 [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.32]. Zij is overleden op 19-12-1897 in Sas van Gent, 5 jaar oud. 
III. Wauters, Laura, geboren in 1896 in Sas van Gent. Zij trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 30-09-1922 in Sas van Gent [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.12] met aannemer Edgard Alexander Lemaire. Hij is geboren in Courcelles, België, zoon van Edouard Ghislain en Marie Catherine Laurent.
IV. Wauters, Jeanne, geboren op 12-12-1898 in Sas van Gent. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-12-1898 [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.47].
V. Wauters, Henri, geboren op 27-09-1900 in Sas van Gent. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-09-1900 [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.37]. Wijnhandelaar, bierbrouwer en handelaar in kunstmeststoffen. Ging failliet in de crisisjaren 1932.

 

6 Jacobs, Jozef August, geboren op 31-10-1858 in Züllchow, Pruisen [Zelechowa, huidige noordelijke deelgemeente van Stettin, Polen]. Hij is overleden op 18-11-1927 in Gent, 69 jaar oud. 
Beroep: Ingenieur, architect
Onderscheiden: Chevalier de l’ordre de la Couronne, gedecoreerd met de medaille van koning Albert.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1888 met de ongeveer 27-jarige 
7 Pélagia van den Broeck, geboren op 23-12-1861 in Lebbeke, België. Pélagia is overleden op 26-11-1944 in Gent, B., 82 jaar oud. Lebbeke is heden ten dage opgenomen in de stad Dendermonde.    

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacobs, Ferdinand [Fernand] Pierre Joseph, geboren geboren op zondag 31 maart 1889 in Hemixem, B. Ingénieur aux Glaceries Néerlandaises à Sas de Gand; Directeur tapijtfabriek Royal Axminster. Hij is - kinderloos - overleden in 1955 in Gent, ongeveer 66 jaar oud. Hij trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 14 mei 1919 in Gent met Bruinsma, Dorine Marie Odile, 26 jaar oud. Zij is geboren op 31-03-1893 in Assenede. Dochter van de gekende huisarts uit Assenede Josephus Ferdinand Bruinsma en Clotilde Johanna Maria Cruyl. Zij is overleden op 24-05-1960 in Gent, 67 jaar oud. 

II. Jacobs, Herman Pierre Auguste, geboren op 29-07-1890 in Hemixem, België. Ingenieur voor St. Gobain in Wasquehal; directeur in Duinkerke / Ingénieur de la Cie de St. Gobain à St Pol s/mer (Nord France). Hij is overleden op 22-06-1940 in Gent, België, 49 jaar oud. 
III. Jacobs, Gabriella Octavia Josephina [Gaby], geboren op 19-03-1893 in Hemixem, België (zie 3).
IV. Jacobs, Simone, geboren op zaterdag 22 juni 1895 in Hemixem, België. Zij is overleden vóór 1900 ten hoogste 5 jaar oud. 
V. Jacobs, Gaston, geboren omstreeks 1899 in Franière, B. geboortejaar geschat, deed z’n eerste communie in 1911 te Zelzate [tot 1910 was de leeftijd hiervoor 12 jaar, daarna 7 / 8 jaar, dan zou hij geboren zijn rond 1903]. Houthandelaar. Hij trouwde in Zelzate, België met Martha Collier.
VI. Jacobs, Yvonne, geboren op 04-10-1900 in Franière, B. Zij is overleden op 10-08-1983 in Gent, 82 jaar oud [bron: Bidprentje]. Zij trouwde met Kapitein Leon Armand Marc Edmond Châtel. Hij is geboren op woensdag 27 april 1892. Hij is overleden op dinsdag 14 augustus 1973 in Gent, 81 jaar oud. 

 

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Wauters, Hendrikus [Hendrik], geboren in Assenede. Hij is gedoopt op 02-03-1796 in Sas van Gent. Hij is overleden op 15-05-1879 in Sas van Gent, 83 jaar oud (oorzaak: verdronken in de Ghellinck).
Beroep: landman, dijkgraaf van de grote en kleine St. Albert polders
Hij trouwde (1), 40 jaar oud, op 16-07-1836 in Westdorpe met Kamoen, Coleta (1800-1842), 35 jaar oud. Hij trouwde (2) rond 1847 met
9 Dumoleijn [Du Moleijn], Carolina Francisca, geboren op 02-10-1825 in Assenede. Zij is overleden op 07-11-1910 in Sas van Gent, 85 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Wauters, Petrus, geboren op 22-08-1848 in Sas van Gent. Dijkgraaf van de grote St. Albert polders, ontvanger, griffier, Burgemeester van Sas van Gent. Hij is overleden op 23-11-1935 in Sas van Gent, 87 jaar oud.

II. Wauters, Francisca, geboren op 24-07-1850 in Sas van Gent. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-07-1850 [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.35]. Zij is ongehuwd overleden op 28-05-1904 in Genck, 53 jaar oud [bron: BS Genck, Akte nr.15]. Zij is begraven in Sas van Gent, in het familiegraf, begraafplaats Paul Krugersdreef.

III. Wauters, Stephania, geboren op 26-10-1852 in Sas van Gent. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1852 [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.30]. Zij trouwde, 39 jaar oud, op 04-10-1892 in Sas van Gent [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.8] met Verheecke, Victor, 40 of 41 jaar oud. Grondeigenaar. Hij is geboren in 1851 in Watervliet, zoon van Verheecke, Pieter Frans en Dumoleijn, Angelina.

IV. Wauters, Charles Louis, geboren op 04-08-1855 in Sas van Gent. Landbouwer. Hij is overleden op 06-02-1952 in Sas van Gent, 96 jaar oud. Hij trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1879 in Axel met IJsebaert, Stephanie, 24 of 25 jaar oud. Zij is geboren in 1854 in Axel, dochter van IJsebaert, Reginius en van Waes, Felicita. Zij is overleden op 17-02-1943 in Sas van Gent, 88 of 89 jaar oud.

V. Wauters, Ursula Maria, geboren op 08-09-1858 in Sas van Gent. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-09-1858 [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.15]. Zij trouwde, 27 jaar oud, op 04-03-1886 in Sas van Gent [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.4] met de Maesschalck, Louis, 44 of 45 jaar oud. Genees- heel en verloskundige. Hij is geboren in 1841 in Sinay, zoon van de Maesschalck, Petrus en Borm, Marie Francisca.

VI. Wauters, Ferdinandus Johannes [Fernand], geboren in 1863 in Sas van Gent (zie 4).

10 Pauwels, Polidor Charles Franciscus, geboren op 03-04-1834 in Sas van Gent. Dit kind is ten onrechte onder zijn moedersnaam ingeschreven, zij is de wettige echtgenote van Carolus Franciscus Pauwels wonende te Zelzate. Volgens extract Arr. Rechtbank te Goes d.d. 23-05-1851. De familienaam van dit kind is bij vonnis Arr. Rechtbank te Goes d.d. 09-09-1850 gecorrigeerd. Hij is overleden op 06-04-1896 in Sas van Gent, 62 jaar oud.
Beroep: bierbrouwer te Sas van Gent
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 07-02-1866 in Sas van Gent [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.2] met de 26-jarige
11 Verschaffel, Prudentia, geboren op 10-05-1839 in Sas van Gent [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.16]. Zij is overleden op 18-11-1890 in Sas van Gent, 51 jaar oud [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.22].  

Kinderen uit dit huwelijk: 

I. Pauwels, Maria Melanie Coleta, geboren op 25-05-1866 in Sas van Gent. Zij is overleden op 21-12-1922 in Sas van Gent, 56 jaar oud.  

II. Pauwels, Emma Jacoba Christina, geboren op 15-03-1868 in Sas van Gent (zie 5).

III. Pauwels, Alina Amelia Prudentia, geboren op 23-06-1870 in Sas van Gent. Zij trouwde, 24 jaar oud, op 30-04-1895 in Sas van Gent [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.4] met van der Vliet, Jan, 30 jaar oud. Kassier. Hij is geboren op 22-11-1864 in Zierikzee, zoon van van der Vliet, Cornelis en Cats, Adriana Cornelia. Hij is overleden op 20-01-1920 in Zierikzee, 55 jaar oud.

IV. Pauwels, Elisa Virginia, geboren op 23-03-1872 in Sas van Gent. Zij trouwde, 25 jaar oud, op 03-06-1897 in Sas van Gent [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.9] met Mathiji, Pierre Alphonse Hubert, 33 of 34 jaar oud. Wijnhandelaar. Hij is geboren in 1863 in Maastricht, zoon van Mathiji, Jacobus Hubertus en Beljaars, Hubertina Maria Cornelia.

V. Pauwels, Charles Polijdor, geboren op 17-09-1874 in Sas van Gent.

VI. Pauwels, Prudentia Maria Johanna, geboren op 28-02-1877 in Sas van Gent. Zij trouwde, 22 jaar oud, op 09-01-1900 in Sas van Gent [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.1] met Nevejan, Albert Modeste Marie Joseph, 22 of 23 jaar oud. Bierbrouwer te Sas van Gent. Hij is geboren in 1877 in Thourout, zoon van Nevejan, Modeste Emile en Baert, Josephine.

VII. Pauwels, Arthur Marie Jules, geboren op 06-05-1879 in Sas van Gent. Hij is overleden op 15-07-1879 in Sas van Gent, 2 maanden oud.

VIII. Pauwels, Bertha Victorine Maria, geboren op 17-01-1883 in Sas van Gent. Zij trouwde, 25 jaar oud, op 02-07-1908 in Sas van Gent [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.9] met Verschaffel, Richard Victor Hendrikus, 24 of 25 jaar oud. Korenmolenaar, Fabrieksdirecteur. Hij is geboren in 1883 in Sas van Gent, zoon van Verschaffel, Johannes (zie 23,IV) en Pierets, Joanna Theresia. Hij is overleden op 09-10-1953 in Terneuzen, 69 of 70 jaar oud.

12 Jacobs, Petrus Josephus, geboren op 24-01-1826 in Santvliet, België. Santvliet [Zandvliet] ligt aan het Schelde - Rijnkanaal, heden ten dage opgenomen in het noordelijke deel van de haven van Antwerpen, hemelsbreed slechts 5 km ten zuiden van Ossendrecht in Noord-Brabant, vlakbij de Belgisch - Nederlandse grens en de Schelde. Hij is overleden op 09-08-1905 in Zelzate, B., 79 jaar oud.
Hij trouwde met
13 Wuijts, Anna Barbara, geboren op 07-01-1827 in Hulshout, België. Hulshout ligt enkele km ten oosten van Heist op den Berg. Zij is overleden op 17-02-1916 in Sas van Gent, 89 jaar oud [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.9].  

Kinderen uit dit huwelijk [bron: familie Bijbel]:

I. Jacobs, Jan Frans, geboren op 08-09-1853 in Antwerpen. Hij is overleden op 04-03-1890 in Antwerpen, 36 jaar oud. Hij trouwde met Yseboot, Maria Hubertina.

II. Jacobs, Marie Anne, geboren op 24-01-1855 in Antwerpen. Zij is overleden op 25-03-1937 in Schilde, Antwerpen, 82 jaar oud. Zij is begraven in Schilde, St. Guibert. Zij trouwde, 24 jaar oud, op 23-09-1879 in Antwerpen met Craen, Alphonse, 36 jaar oud. Verzekeraar "Makelaar in asuratia" Hij is geboren op 01-07-1843 in Antwerpen. Hij is overleden op 22-11-1914 in Antwerpen, 71 jaar oud.

III. Jacobs, Jan Alphonse, geboren op 02-05-1856 in Zullchow, Pruisen ?. Hij is jong overleden.

IV. Jacobs, Jozef August [Josephus Augustinus], geboren op 31-10-1858 in Züllchow, Pruisen (zie 6).

V. Jacobs, Alexander Jan Adolf, geboren op 29-09-1860 in Zullchow, Pruisen ?. Hij trouwde met Philomena.

VI. Jacobs, Catharina, geboren op 13-12-1862. Zij trouwde met Leclerc, Octave.

VII. Jacobs, Anna, geboren op 23-05-1867. Zij trouwde met Willems, Jozef.

VIII. Jacobs, Claire Jeanne, geboren op 30-10-1870 in Antwerpen. Zij is overleden op 06-02-1951 in Wilrijk, 80 jaar oud. Zij is begraven op 09-02-1951 in Schoonsel, Antwerpen. Zij trouwde met Hallemans, René. Hij is overleden vóór 1951.

14 Petrus Fidelis van den Broeck, geboren op 29-01-1825 in Buggenhout, België. Petrus is overleden op 13-08-1887 in Lebbeke, B., 62 jaar oud.
Hij trouwde met
15 Rosalie Laureys 

Kind uit dit huwelijk:

I. Pélagia van den Broeck, geboren op 23-12-1861 in Lebbeke, B. (zie 7).


Generatie 5 (betovergrootouders)

 

16 Wauters, Bernardus, geboren op 23-08-1767 in Assenede [Ossenede], Oost Vlaanderen, België. Hij is overleden op 04-06-1820 in Sas van Gent, 52 jaar oud.
Beroep: landman - Cultivateur
Hij trouwde (2), 42 jaar oud, op 03-05-1810 in Sas van Gent met Bogaert, Jeanne Theresia (geb. 1784), 25 jaar oud.
Hij trouwde (1), ten hoogste 29 jaar oud, vóór 1796 met de ten hoogste 25-jarige
17 Gijselman, Maria Theresia, geboren in 1771 in Bouchaute [Boekhoute]. Zij is overleden op 04-08-1809 in Sas van Gent, 37 of 38 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Wauters, Hendrikus [Hendrik], geboren in Assenede (zie 8).

II. Wauters, Johanna Hendrika, geboren in 1798 in Assenede. Zij trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 21-02-1821 in Sas van Gent [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.1] met van Laere, Jacobus Franciscus, 23 of 24 jaar oud. Landbouwer. Hij is geboren in 1797 in Assenede, zoon van van Laere, Jacobus en Lampaert, Carolina.

III. Wauters, Johannes Bernardus, geboren in 1800 in Assenede, Sas van Gent. Landbouwersknecht. Hij is overleden op 28-04-1856 in Westdorpe, 55 of 56 jaar oud (oorzaak: Dood gevonden in zijn woonhuis, datum van overlijden is niet precies bekend 27 of 28 april, geen sporen van geweld.). Hij trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 25-11-1836 in Westdorpe [bron: BS Westdorpe, Akte nr.11] met Silquin [Zelkijn], Monica, 43 of 44 jaar oud. Zij is geboren in 1792 in Zelzate, dochter van Silquin [Zelkijn], Bernardus en Veesaert, Levina Catharina. Zij is weduwe van Vermeire, Pieter Francies (ovl. vóór 1836). 

IV. Wauters, Ferdinandus, geboren in 1802. Landbouwer. Hij is overleden op 01-01-1824 in Sas van Gent, 21 of 22 jaar oud.

V. Wauters, Pierre Bernard, geboren in 1805 in Assenede. Hij is overleden op 05-03-1810 in Sas van Gent, 4 of 5 jaar oud.

18 Dumoleyn [Du Moleijn], Ferdinand, geboren op dinsdag 12 december 1797 in Assenede. Hij is overleden op donderdag 11 januari 1883 in Assenede, 85 jaar oud. Ook genaamd Dumoulin, Dumoleijn, Dumoulin, du Mollin. Hij trouwde in Assenede met
19 Hollebosch, Johanna Theresia, geboren op 13-06-1803 in Assenede. Zij is overleden op 17-05-1877 in Assenede, 73 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Dumoleijn [Du Moleijn], Carolina Francisca, geboren op 02-10-1825 in Assenede (zie 9).

II. Dumoleijn, Petrus, geboren op 16-11-1827 in Assenede. Advocaat. Hij is overleden op 25-02-1888 in Westdorpe, 60 jaar oud. Hij trouwde, 36 jaar oud, op 07-07-1864 in Westdorpe [bron: BS Westdorpe, Akte nr.9] met van Acker, Rosalia, 27 jaar oud. Zij is geboren op 20-04-1837 in Westdorpe, dochter van van Acker, Benardus en Goethals, Amelia. Zij is overleden op 11-05-1898 in Sas van Gent, 61 jaar oud.

III. Dumoleyn, Ferdinand, geboren op 05-10-1830 in Assenede. geboren op dinsdag 5 oktober 1830 in Assenede. Gemeenteraadslid en voorzitter der Kerkfabriek te Watervliet. Hij is overleden op zondag 10 mei 1908 in Watervliet, 77 jaar oud. Hij trouwde met Pauline Termote. Pauline is geboren in 1837 in Watervliet. Zij is overleden in 1909 in Watervliet, 71 of 72 jaar oud. 

IV. Dumoleyn, Jacobus Francis, geboren op 05-04-1833 in Assenede. Burgemeester van Assenede en Dijkgraaf Mariapolder. Hij is overleden op 25-12-1907 in Assenede, 74 jaar oud.

V. Dumoleyn, Coleta, geboren op 05-01-1840 in Assenede. Zij is overleden op 09-01-1912 in Assenede, 72 jaar oud. Zij trouwde met Joannes Daelman.

VI. Dumoleyn, Ursula, geboren op 22-04-1843 in Assenede. Zij is overleden op 05-09-1911 in Westdorpe, 68 jaar oud. Zij trouwde, 22 jaar oud, op 19-07-1865 in Assenede met Dominicus Benardus van Acker, 26 jaar oud. Landbouwer. Hij is geboren op 05-04-1839 in Westdorpe, zoon van Benardus en Amelia Goethals. Hij is overleden op 19-11-1924 in Westdorpe, 85 jaar oud. 

20 Pauwels, Charles [Carolus] Franciscus, geboren in 181 in Assenede. Hij is overleden op 14-11-1865 in Sas van Gent, 43 of 44 jaar oud. Charles Francois Pauwels.
Beroep:
bierbrouwer te Zelzate en Sas van Gent
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1834 in Zelzate met de ongeveer 25-jarige
21 du Bosch, Melanie Stephanie Josepha, geboren op 31-07-1809 in Sas van Gent. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1809 [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.18]. Zij is overleden op 17-01-1885 in Sas van Gent, 75 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk: 
 

I. Pauwels, Polidor Charles Franciscus, geboren op 03-04-1834 in Sas van Gent (zie 10).

II. Pauwels, Florina Felicita, geboren op 10-02-1840 in Sas van Gent. Zij trouwde, 22 jaar oud, op 16-09-1862 in Sas van Gent [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.7] met Claessens, Alphonsius Augustinus, 29 of 30 jaar oud. Handelsreiziger. Hij is geboren in 1832 in Hulst, zoon van Claessens, Franciscus Marie en Kennis, Ludovica Antonia.

III. Pauwels, Leonida Maria Christina, geboren op 11-02-1843 in Sas van Gent.

IV. Pauwels, Jules Charles Ferdinand, geboren in 1846 in Sas van Gent. Hij is overleden op 19-07-1879 in Sas van Gent, 32 of 33 jaar oud.

V. Pauwels, Maria Christina Josephina, geboren op 18-02-1849 in Sas van Gent.

22 Verschaffel, Dominicus, geboren in 1796 in Desteldonck, België. Hij is overleden op 11-02-1875 in Sas van Gent, 78 of 79 jaar oud [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.2 / Zeeuws Archief, Memories van successie kantoor Hulst 1795-1900]. Hij is weduwnaar van Walrave, Francisca (1802-1834), met wie hij trouwde (1), ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1829. Uit dit huwelijk drie dochters, waarvan twee als klein kind stierven.
Hij trouwde (2), 37 of 38 jaar oud, op 12-09-1834 in Westdorpe [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.8] met de 34-jarige
23 Plasschaert, Coleta Amelberga, geboren op 11-11-1799 in Westdorpe. Zij is overleden op 20-02-1864 in Sas van Gent, 64 jaar oud [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.6].  

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Verschaffel, Victor, geboren op 28-06-1835 in Sas van Gent. ws jong overleden.

II. Verschaffel, Virginie Maria, geboren op 02-07-1837 in Sas van Gent. Zij is ongehuwd overleden op 26-01-1878 in Sas van Gent, 40 jaar oud.

III. Verschaffel, Prudentia, geboren op 10-05-1839 in Sas van Gent (zie 11).

IV. Verschaffel, Johannes, geboren op 27-08-1841 in Sas van Gent. Hij is overleden op 11-04-1903 in Sas van Gent, 61 jaar oud. Molenaar - Directeur Walzenmolen, Burgemeester van Sas van Gent. Hij trouwde, 25 jaar oud, op 25-06-1867 in Sas van Gent [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.5] met Pierets, Joanna Theresia, 24 of 25 jaar oud. Zij is geboren in 1842 in Sas van Gent, dochter van Pierets, Henricus en de Vleeschouwer, Francisca Natalia. Zij is overleden op 08-05-1913 in Sas van Gent, 70 of 71 jaar oud.

24 Jacobs, Petrus Joannes, geboren in 1790 in Ossendrecht. Ossendrecht ligt ten zuiden van Bergen op Zoom in Noord-Brabant, vlakbij de Belgische grens en de Schelde. Hij is overleden in 1844 in Hoboken, bij Antwerpen, 53 of 54 jaar oud.
Beroep:
Hij trouwde met 
25 Dillien, Joanna, geboren omstreeks 1790 in Ossendrecht. Zij is overleden op 21-05-1884 in Hoboken, ongeveer 94 jaar oud.

   

Kind uit dit huwelijk:

I. Jacobs, Petrus Josephus, geboren op 24-01-1826 in Santvliet, B. (zie 12).

26 Wuijts, Modestus. Hij is gedoopt op 09-08-1782 in Heist op den Berg, België. Heist op den Berg ligt ten oost zuidoosten van Antwerpen.
Hij trouwde met
27 Truijts, Petronella. Zij is gedoopt op 01-03-1792 in Heist op den Berg.

   

Kind uit dit huwelijk:

I. Wuijts, Anna Barbara, geboren op 07-01-1827 in Hulshout, B. (zie 13).

28 Franciscus van den Broeck. Hij is gedoopt op 11-10-1784 in Buggenhout, België.

Hij trouwde, 32 jaar oud, op 18-01-1817 in Buggenhout, B. met de 24-jarige

29 Joanna Maria de Borger. Zij is gedoopt op 27-01-1792 in Opdorp, B.. Joanna is overleden op 13-12-1842 in Buggenhout, B., 50 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Cecilia van den Broeck, geboren in 1816. Cecilia is overleden in 1818, 1 of 2 jaar oud.

II. Pierre Jean van den Broeck, geboren in 1818 in Buggenhout, B..

III. Josephus van den Broeck, geboren in 1820 in Buggenhout, B.. Josephus is overleden in 1821, 0 of 1 jaar oud.

IV. Amelia van den Broeck, geboren in 1822.

V. Petrus Fidelis van den Broeck, geboren op 29-01-1825 in Buggenhout, B. (zie 14).

VI. Johanna Pelagia van den Broeck, geboren in 1827.

VII. Sebastianus van den Broeck, geboren in 1830 in Buggenhout, B..

VIII. Brigitta van den Broeck, geboren in 1833 in Buggenhout, B..

IX. Carolus Ludovicus van den Broeck, geboren in 1837 in Buggenhout, B.. Carolus is overleden in 1839, 1 of 2 jaar oud.


Generatie 6 (oudouders)

32 Wauters, Joannes [Jan] Segersz, geboren omstreeks 1730 in Assenede. Hij is overleden na 20-06-1775 te Sint Albert.
Beroep: landman
Hij trouwde, ten hoogste 30 jaar oud, vóór 1760 in Sint Albertpolder met de ten hoogste 35-jarige

33 de Bock [de Boek, de Boes], Maria Cornelia [Corneille], geboren omstreeks 1725 in Ertvelde. Zij is weduwe van Ongenae, Jacobus (ovl. 1752).

familierelatie;:

  

26-01-1765 Joannes Wauters is voogd over de twee wezen van zijn broer Joris. Diens hofstede werd verpacht aan dies dochter Angeline.

Register 1089 (1764-1765) blz 179 Requeste door Joannes WAUTERS uit Assenede, als V over Cornelis en Anna Marie, de 2 W van Jooris WAUTERS bij Joanne VAN VOOREN: verpachting hof onverdeeld met Francois COLLE x Angeline WAUTERS fa Jooris en Joanne VAN VOOREN. 26.1.1765.

Register 1091 (1766-1768) blz 181v Eed door Joannes WAUTERS fs Zegher uit Sint-Albert, als Vm over Pieternelle, de W van Livijne WAUTERS (fa Jan) en Livinus MEYVAERT. 28.7.1767.

Register 1094 (1769-1772) blz 80v Eed door Joannes WAUTERS en Joannes Baptist CATHILLION, beiden uit Assenede, als Voogden over 5 Wezen van Anna Cornelia CATHILLION (H: Livinus DE SMET) uit haar 1e x met Seger WAUTERS. Zie ook requesten blz 210v en 255v. 23.4.1771.

Register 1096 (1774-1775) blz 226 Requeste door Joannes WAUTERS, als V over zijn minderjarige halfbroers en -zussen, allen K van Seger WAUTERS in zijn 2e x met Joanna Cornelia CATHILLION: verkoop eigendom in Assenede, onverdeeld met Lieven DE SMET x voormelde Joanna Cornelia, en met Bernardus WAUTERS x Angeline WAUTERS fa Seger en dezelfde Joanna Cornelia. 20.6.1775.

  
Kinderen uit dit huwelijk:

I. Wauters, Caroline Jacoba. Zij is gedoopt op 01-10-1760 in Sint Albertspolder. Zij is overleden op 15-11-1856 in Westdorpe, 96 jaar oud. Zij trouwde, 27 jaar oud, op 03-05-1788 in Axel met Pateer, Lucas, 50 jaar oud, nadat zij op 19-04-1788 in Axel in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-05-1788 in Assenede. Hij is geboren in Westdorpe, zoon van Pateer, Lucas en de Brabander, Adriana. Hij is gedoopt op 23-07-1737 in Zelzate. Hij is overleden op 10-01-1809 in Westdorpe, 71 jaar oud. Hij is weduwnaar van de Jonghe, Francisca Catharina (1741-1786), met wie hij trouwde op 28-04-1765 in Axel.

II. Wauters, Franciscus Bernardus. Hij is gedoopt op 17-01-1763 in Assenede. Landbouwer. Hij is overleden op 25-01-1833 in Assenede, 70 jaar oud. Hij trouwde, 33 jaar oud, op 22-11-1796 in Assenede met Haverbeke, Maria Catharina, 27 jaar oud. Zij is geboren op 30-04-1769 in Bassevelde. Zij is overleden op 15-01-1824 in Assenede, 54 jaar oud.

III. Wauters, Bernardus, geboren op 23-08-1767 in Assenede [Ossenede], Oost Vlaanderen, België (zie 16).

IV. Wauters, Joanna Cornelia, geboren omstreeks 1777 in Sint Albertpolder. Zij is overleden op 08-02-1853 in Westdorpe, ongeveer 76 jaar oud. Zij trouwde met de Jonghe, Petrus Jacobus. Hij is geboren in Autrichepolder. Hij is gedoopt op 06-09-1744 in Zelzate. Hij is overleden op 25-10-1808 in Westdorpe, 64 jaar oud.

34 Gijselman, Gerard Bernard [Bernard], geboren in 1729 in Bassevelde, B.. Hij is overleden na 04-06-1791 in Sint Albertpolder, minstens 62 jaar oud.
Beroep: landman in de Sint Albertpolder
Hij trouwde, ten hoogste 30 jaar oud, vóór 1759 in Boekhoute [Bouchaute] met de ten hoogste 19-jarige
35 van Laere, Petronille [Pieternelle], geboren omstreeks 1740.

   

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Gijselman, Maria Catharina. Zij is gedoopt op 12-02-1759 in Boekhoute [Bouchaute]. Landbouwster. Zij (1) trouwde, ten hoogste 41 jaar oud, vóór 1800 met Camoen, Pieter Thomas. (2) trouwde, 41 jaar oud, op 20-05-1800 in Axel [bron: BS Axel, Akte nr.74] met Daeleman, Ferdinandus Dominicus, 48 jaar oud. Hij is een zoon van Daeleman, Michiel en Heirman, Maria Jacoba. Hij is gedoopt op 14-04-1752 in Westdorpe.

 

II. Gijselman, Maria Theresia, geboren in 1771 in Bouchaute [Boekhoute] (zie 17).

38 Hollebosch, Petrus [Pieter]. Hij is gedoopt op 25-03-1768 in Bassevelde. vader als Petrus, moeder als Georgia Buysse.  Hij is overleden op 24-02-1840 in Assenede, 71 jaar oud.
Beroep: landman in de wijk Kapelle te Assenede
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 21-01-1801 in Assenede met de 24 of 25-jarige
39 de Smet, Angelina Francisca, geboren in 1776 in Assenede. Zij is overleden op 17-01-1838 in Assenede, 61 of 62 jaar oud.  

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Hollebosch, Johanna Theresia, geboren op 13-06-1803 in Assenede (zie 19).

II. Hollebosch, Francisca, geboren op 14-03-1805 in Assenede. Zij is overleden op 23-01-1870 in Boekhoute, 64 jaar oud. Zij trouwde, ongeveer 44 jaar oud, omstreeks 1849 in Boekhoute met de Vleeschouwer, Johannes.

III. Hollebosch, Monica, geboren op 19-11-1807 in Assenede. Zij is overleden op 03-10-1811 in Assenede, 3 jaar oud.

IV. Hollebosch, Petrus, geboren op 24-04-1810 in Assenede. Hij is overleden op 26-04-1871 in Assenede, 61 jaar oud. Hij trouwde, 28 jaar oud, op 28-11-1838 in Bassevelde met Matthys, Ursula.

V. Hollebosch, Monica, geboren op 14-03-1813 in Assenede. Zij is overleden op 26-03-1813 in Assenede, 12 dagen oud.

VI. Hollebosch, Joannes, geboren op 05-06-1814 in Assenede. Hij is overleden op 21-11-1814 in Assenede, 5 maanden oud.

VII. Hollebosch, Felicita, geboren op 06-03-1816 in Assenede. Landbouwster. Zij is overleden op 09-09-1905 in Assenede, 89 jaar oud. Zij trouwde, 21 jaar oud, op 10-05-1837 in Assenede met de Neve, Pieter.

VIII. Hollebosch, Bernard, geboren op 08-01-1820 in Assenede. Hij is overleden op 06-12-1879 in Assenede, 59 jaar oud. Hij trouwde met Lippens, Pauline.

40 Pauwels, Ferdinand.
Hij trouwde met
41 Daeninck, Maria. Zij is gedoopt omstreeks 1781 in Maldegem, Oost Vlaanderen.

   

Kind uit dit huwelijk:

I. Pauwels, Charles [Carolus] Franciscus, geboren in 1821 in Assenede (zie 20).

42 du Bosch, Jean Francois, geboren in 1768. Hij is overleden op 21-01-1830 in Sas van Gent, 61 jaar oud [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.6]. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Memorie van Successie R.8, 244, Inv.nr.181, film r. 28].
Hij trouwde met
43 de Clercq, Christine Petronelle. Zij is gedoopt op 18-12-1769 in Watervliet. Zij is overleden op 18-09-1850 in Sas van Gent, 80 jaar oud. Overleden op 18-9-1850, te Sas van Gent; Christina Petronella de Clercq, 81 jaar, weduwe van Jan Francies du Bosch, Beroep: particuliere, geboorteplaats Watervliet, als dochter van Petrus Franciscus de Clercq en Anna Maria Catharina Francisca van Hee.

   

Kinderen uit dit huwelijk:

I. du Bosch, Felicita Josepha, geboren vóór 1791. Zij is overleden op 08-10-1851 in Zelzaete, B., minstens 60 jaar oud. Zij (1) trouwde vóór 1819 met Willems, Bernardus Pietersz, ten hoogste 27 jaar oud. Hij is geboren in 1792. Aannemer. Hij is overleden op 15-03-1823 in Sas van Gent, 30 of 31 jaar oud.

II. du Bosch, Marie Eugene, geboren op 16-12-1792 in Sas van Gent. Zij trouwde, 19 jaar oud, op 05-02-1812 in Sas van Gent [bron: BS Sas van Gent, Akte nr.1] met Remij, Allexandre Joseph, 29 jaar oud. Visicateur des douanes. Hij is geboren op 16-04-1782 in Courtrai, zoon van Remij, Charel Joseph en le Fevre, Rosalie.

III. du Bosch, Amelia, geboren op 16-06-1797 in Sas van Gent. Zij is overleden op 12-12-1798 in Sas van Gent, 1 jaar oud.
IV. du Bosch, Julia Philippina [Jolie], geboren op 12-10-1799 in Sas van Gent. Zij trouwde, 23 jaar oud, op 04-12-1822 in Hoofdplaat met Donkers, Dirk Pietersz, 20 of 21 jaar oud. Pikeur bij Waterstaat. Hij is geboren in 1801 in Axel.

V. du Bosch, Allexandre Romain François, geboren op 22-12-1801 in Sas van Gent. Majoor. Hij is ongehuwd overleden op 19-05-1836 in Antwerpen, wonende te Axel, 34 jaar oud.

VI. du Bosch, August Eduardus Francois, geboren op 20-06-1804 in Sas van Gent. Bierbrouwer te Sas van Gent. Hij is overleden op 17-11-1838 in Sas van Gent, 34 jaar oud.

VII. du Bosch, Polidor Johannes Ludovicus, geboren op 12-02-1807 in Sas van Gent. Hij is overleden op 17-09-1807 in Sas van Gent, 7 maanden oud.

VIII. du Bosch, Melanie Stephanie Josepha, geboren op 31-07-1809 in Sas van Gent (zie 21).

IX. du Bosch, Victorine Philippine Alexandrine, geboren op 06-05-1812 in Sas van Gent.

44 Verschaffel, Albertus.
Beroep: landman
Hij trouwde met

45 van Zeele, Joanna Livina.

Kind uit dit huwelijk:

I. Verschaffel, Dominicus, geboren in 1796 in Desteldonck, België (zie 22).

46 Plasschaert, Ludovicus Adrianus, geboren omstreeks 1765 in Westdorpe, Autrichepolder. Geboortegegevens zijn verloren gegaan, bij een brand. Hij is overleden op 15-04-1823 in Westdorpe, ongeveer 58 jaar oud.
Beroep: Aannemer van werken
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 26-07-1790 in Axel met de 31 of 32-jarige

47 Calle [Kalle], Isabella Petronella, geboren in 1758 in Westdorpe. Zij is overleden op 26-11-1833 in Westdorpe, 74 of 75 jaar oud. Zij is weduwe van Verbiest, Dominicus (1757-1789), met wie zij trouwde (1), 21 of 22 jaar oud, op 23-04-1780 in Zuiddorpe.
Beroep: winkelierster

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Plasschaert, Isabella. Zij is gedoopt op 17-06-1791 in Westdorpe. tweeling met Albertus.

Zij is overleden op 20-06-1878 in Axel, 87 jaar oud. Zij (1) trouwde, 28 jaar oud, op 13-01-1820 in Westdorpe [bron: BS Westdorpe, Akte nr.1] met Tack, Bernardus, 38 of 39 jaar oud. Winkelier. Hij is geboren in 1781 in Zelzate, zoon van Tack, Andries en de Beule, Maria Anna. Hij is overleden op 14-05-1830 in Axel, 48 of 49 jaar oud. (2) trouwde, 39 jaar oud, op 17-04-1831 in Axel [bron: BS Axel, Akte nr.3] met van Putte, Christiaan, 33 jaar oud. Hij is geboren op 03-04-1798 in Coewagt, zoon van van Putte, Ferdinand en Bauwens, Petronella Florentina. Hij is overleden op 22-03-1846 in Axel, 47 jaar oud.

II. Plasschaert, Albertus. Hij is gedoopt op 17-06-1791 in Westdorpe. Timmerman. Hij is overleden op 07-04-1869 in Westdorpe, 77 jaar oud. Hij trouwde, 33 jaar oud, op 19-04-1825 in Zuiddorpe [bron: BS Zuiddorpe, Akte nr.6] met van Duijse, Isabella Franciesca, 28 jaar oud. Zij is geboren in Zuiddorpe, dochter van van Duijse, Philippus Jacobus en Spiessens, Joanna Judoca. Zij is gedoopt op 17-10-1796. Zij is overleden op 28-09-1891 in Westdorpe, 94 jaar oud.

III. Plasschaert, Jan Baptist. Hij is gedoopt op 10-04-1796 in Westdorpe. Hij is overleden op 07-01-1862 in Moerbeeke-Waas, België, 65 jaar oud. Hij trouwde met Brijs, Joanna Lucia. Zij is overleden op 21-03-1850 in Moerbeeke-Waas.

IV. Plasschaert, Dominicus. Hij is gedoopt op 14-04-1798 in Westdorpe. Hij is overleden, 19 dagen oud. Hij is begraven op 03-05-1798 in Westdorpe.

V. Plasschaert, Coleta Amelberga, geboren op 11-11-1799 in Westdorpe (zie 23).

VI. Plasschaert, Bernardus Franciscus, geboren op 20-01-1801 in Westdorpe. Broodbakker. Hij is overleden op 13-11-1867 in Westdorpe, 66 jaar oud. Hij trouwde, 33 jaar oud, op 06-10-1834 in Westdorpe [bron: BS Westdorpe, Akte nr.9] met Steppe, Ursula, 21 jaar oud. Zij is geboren op 18-03-1813 in Westdorpe, dochter van Steppe, Johannes Guillielmus en Hamelinck, Carolina. Zij is overleden op 10-12-1852 in Westdorpe, 39 jaar oud.

48 Jacobs, Joannes [Jan]. Hij is gedoopt op 13-10-1750 in Ossendrecht. Hij is overleden na 1810, minstens 60 jaar oud.
Beroep: burgemeester van Ossendrecht in 1811
Hij trouwde met

49 Hoots, Willemina. Zij is gedoopt op 10-01-1751 in Halsteren. Zij is overleden vóór 1810, ten hoogste 59 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

I. Jacobs, Petrus Joannes, geboren in 1790 in Ossendrecht (zie 24).

56 Judocus van den Broeck.

Hij trouwde in 1776 in Buggenhout, B. met de 34 of 35-jarige

57 Catharina Swerms. Zij is gedoopt op 24-08-1741 in Buggenhout, B.. Catharina is overleden op 22-02-1826 in Buggenhout, B., 84 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

I. Franciscus van den Broeck, gedoopt op 11-10-1784 in Buggenhout, B. (zie 28).

58 Petrus de Borger. Hij is gedoopt op 09-03-1758 in Opdorp, België.

Hij trouwde met

59 Maria van Schoor, geboren in Malderen, B.. Maria is overleden op 09-03-1800 in Buggenhout, B..

Kind uit dit huwelijk:

I. Joanna Maria de Borger, gedoopt op 27-01-1792 in Opdorp, B. (zie 29).


Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Wauters, Seger [Zegher] Jansz, geboren omstreeks 1680 in Assenede. Hij is overleden, ongeveer 82 jaar oud. Hij is begraven op 13-07-1762 in Assenede.

Beroep: landman, Schepen van Assenede

Hij trouwde (1), minstens 51 jaar oud, na 22-05-1731 in Assenede met de minstens 36-jarige

65 vande Velde, Anna Maria [Anneken], geboren omstreeks 1695. Zij is overleden, ongeveer 54 jaar oud. Zij is begraven op 26-07-1749 in Assenede. Zij is weduwe van Jan Heindricx (ovl. 1720), met wie zij trouwde (1), ten hoogste 19 jaar oud, vóór 1714.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Wauters, Jacobus.

II. Wauters, Jooris. Hij is overleden op 13-07-1762 in Assenede. Hij (1) trouwde met van Vooren, Joanne. Zij is overleden in 1765 in Assenede, de Wilde. (2) trouwde met Heirman, Joanne. Zij is overleden op 20-04-1728 in Assenede, Fonteine.

III. Wauters, Joannes [Jan] Segersz, geboren omstreeks 1730 in Assenede (zie 32).

IV. Wauters, Seger, geboren vóór 22-05-1731.

66 de Bock, Egidius [Gilles]. Hij is gedoopt in 06-1701 in Zelzate. Hij is overleden in Assenede, Triest, 57 jaar oud. Hij is begraven op 04-10-1758 in Assenede.

Beroep: bouwman
Hij trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 25-06-1720 in Ertvelde met de 20-jarige

67 Steel, Joanna [Janneken]. Zij is gedoopt op 29-01-1700 in Zelzate. Zij is overleden, 78 jaar oud. Zij is begraven op 11-12-1778 in Assenede.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. de Bock, Maria Anna.

II. de Bock, Joanne.

III. de Bock, Pieter.

IV. de Bock, Anthone.

V. de Bock [de Boek, de Boes], Maria Cornelia [Corneille], geboren omstreeks 1725 in Ertvelde (zie 33).

VI. de Bock, Franciscus Bernardus, geboren in Eeklo. Hij is gedoopt op 12-12-1738 in Assenede. Hij is overleden op 08-01-1811 in Assenede, 72 jaar oud. Hij (1) trouwde, ten hoogste 35 jaar oud, vóór 1773 met van de Kerckhove, Georgina. Zij is geboren in Oost Eeklo. Zij is overleden. Zij is begraven op 06-12-1786 in Assenede. (2) trouwde, 48 jaar oud, op 07-08-1787 in Assenede met de Dobbelaere, Angelina, 20 of 21 jaar oud. Zij is geboren in 1766 in Assenede. Zij is overleden in 1832 in Assenede, 65 of 66 jaar oud.

68 Gijselman, Lieven. Hij is overleden op 11-04-1751 in Bassevelde.
Beroep: Schepen van Bassevelde
Hij trouwde vóór 1724 met de ten hoogste 24-jarige

69 de Maere, Judoca, geboren omstreeks 1700. Zij is overleden na 1744, minstens 44 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Gijselman, Francoise, geboren in 1724. Zij is overleden in 12-1785 in Bassevelde, 60 of 61 jaar oud. Zij (1) trouwde met van Wansele, Joannes. Hij is overleden in 1747. (2) trouwde met Heijndrick [Henderickx], Lieven Cornelisz. Hij is overleden op 06-12-1769 in Bassevelde.

II. Gijselman, Gerard Bernard [Bernard], geboren in 1729 in Bassevelde, B. (zie 34).

III. Gijselman, Pieter, geboren in 1732. Hij trouwde, ten hoogste 57 jaar oud, vóór 1789 met de Pauw, Anna Maria.

IV. Gijselman, Joannes Sebastianus. Hij is gedoopt in 1734.

V. Gijselman, Jacobus Franciscus. Hij is gedoopt in 1736. Ontvanger der Armen te Boekhoute. Hij is overleden na 1782, minstens 46 jaar oud.

VI. Gijselman, Andries Cornelius. Hij is gedoopt in 1737.

VII. Gijselman, Judocus Ignatius. Hij is gedoopt in 1741. Hij is overleden vóór 1778 in Boekhoute, ten hoogste 37 jaar oud. Hij trouwde met Willems, Elisabeth Joansdr. Zij is overleden op 30-03-1778 in Boekhoute.

VIII. Gijselman, Maria Catharina, geboren in 1744. Zij trouwde met van Ze(e)le, Jan Baptist.

70 van Laere, Jacobus Symoensz. Hij is overleden op 01-11-1763 in Bassevelde.

Hij trouwde met

71 van Zele, Francoise.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. van Laere, Maria Catharina, geboren vóór 1740 in Bassevelde. Zij trouwde vóór 1764 met Buysse, Lieven.

II. van Laere, Petronille [Pieternelle], geboren omstreeks 1740 (zie 35).

III. van Laere, Joanna, geboren in 1740 in Bassevelde.

IV. van Laere, Francoise Caroline, geboren in 1746 in Bassevelde.

76 Hollebosch, Petrus. Hij is gedoopt op 26-01-1719 in Waterland - Oudeman, B.. Hij is overleden op 05-12-1749 in Noordpolder Aardenburg, 30 jaar oud. Hij is begraven in Middelburg, B..

Hij begon een relatie met

77 Buysse, Georgia.

Kind uit deze relatie:

I. Hollebosch, Petrus, gedoopt op 25-03-1768 in Bassevelde (zie 38).

78 de Smet, Livinus [Lieven] Pietersz. Hij is overleden op 01-11-1789 in Assenede, Fonteine.

Beroep: landman met Eigendom ’het Haever Ackerken’ in Assenede
Hij trouwde met

79 Vergauwen, Anne Theresia.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. de Smet, Maria Jacoba. Zij trouwde vóór 1789 met van Hecke, Joannes Fransis. Landman te Evergem.

II. de Smet, Joanne Caroline. Hij trouwde vóór 1789 met Callant, Joannes Baptist. Bakker te Evegem.

III. de Smet, Joannes Baptiste, geboren omstreeks 1765 in Assenede.

IV. de Smet, Francis, geboren in 1772.

V. de Smet, Arnoldus, geboren in 1775 in Assenede.

VI. de Smet, Angelina Francisca, geboren in 1776 in Assenede (zie 39).

VII. de Smet, Monica, geboren in 1782 in Assenede.

80 Pauwels, Pieter ’de Oude, geboren in Watervliet.
Beroep: licentaat in medicijnen
Hij trouwde met

81 Wauters, Joanne. Zij is weduwe van Slock, Joos (ovl. 1751).

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Pauwels, Ferdinand (zie 40).

II. Pauwels, Berardus Gregorius. Hij is overleden in 1795 in Bassevelde.

III. Pauwels, Guido Berardus.

IV. Pauwels, Pieter.

V. Pauwels, Carolus Franciscus [Carel Francies].

VI. Pauwels, Joannes Francies.

VII. Pauwels, Judocus Benedictus.

82 Dhaeninck, Jacob Frans. Hij is gedoopt op 12-12-1744 in Maldegem, B. Oost Vlaanderen. Doopgetuigen Jacob Versnick, Petronilla Bollaert. Hij is overleden op 30-09-1781 in Maldegem, B., 36 jaar oud.

Hij trouwde, 33 jaar oud, op 30-06-1778 in Maldegem, Oost Vlaanderen met de 22-jarige Moeraert, Anna Maria Bernardina. (82) en (83) gingen op 20-06-1778 in ondertrouw.

83 Moeraert, Anna Maria Bernardina. Zij is gedoopt op 06-09-1755 in Maldegem, B.. Zij trouwde (2), 26 jaar oud, op 30-04-1782 in Maldegem, B. [bron: RK Parochieregister Maldegem, B.] met Vincke, Joannes Franciscus (geb. 1744), 37 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Dhaeninck, Maria Theresia. Zij is gedoopt op 15-04-1779 in Maldegem, B. Doopgetuigen Peter vanden Berghe en Elisabeth de Croock. Zij is overleden op 10-09-1794 in Maldegem, B., 15 jaar oud.

II. Daeninck, Maria, gedoopt omstreeks 1781 in Maldegem, Oost Vlaanderen (zie 41).

84 du Bosch, Renier Gregorius.

Hij trouwde met

85 de Bruijkere [Bruycker], Johanna Catharina.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. du Bosch, Gregorius. Secretaris-generaal te Middelburg in 1810.

II. du Bosch, Alexander.

III. du Bosch, Julie.

IV. du Bosch, Jean Francois, geboren in 1768 (zie 42).

V. du Bosch, Filippina, geboren in 1775. Filippina du Bosch, 23 jaar, is inwoner in 1798 van Sas van Gent, wonende Oostwijk op de caay, sinds 1796. Het register noemt haar als dochter.
Echter in hetzelfde huis woont - als hoofd van het huishouden - sinds 1791 haar broer Joan Francies du Bosch. Het register vermeldt hem als 26 jaar, hij is echter dan 33 jaar oud en werkt als Ontvanger der Domeinen. Hij heeft drie kinderen, maar het gezin telt zeven personen, waaronder dus Filippina.

86 de Clercq, Petrus Franciscus. Hij is overleden op 14-03-1810 in Zelzaete, B. Ook genaamd Pierre de Clercq
Beroep: matroos, kapitein
Hij trouwde met

87 van Hee, Anna Maria Catharina Francisca. Zij is gedoopt op 31-07-1735 in Geluwe, B.. Zij is overleden vóór 1810, ten hoogste 75 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. de Clercq, Jacobus Franciscus. Hij is gedoopt op 07-05-1761 in Watervliet.

II. de Clercq, Sabine Theresia. Zij is gedoopt op 18-05-1762 in Watervliet.

III. de Clercq, Maria Anna Catharina. Zij is gedoopt op 24-06-1763 in Watervliet.

IV. de Clercq, Anna Judoca, geboren in Koewacht?. Zij is gedoopt op 24-06-1763. Zij is overleden op 07-03-1802 in Koewacht, 38 jaar oud.

V. de Clercq, Christine Petronelle, gedoopt op 18-12-1769 in Watervliet (zie 43).

92 Plasschaert, Johannes, geboren in Westdorpe. Hij is gedoopt op 04-04-1728 in Zelzate, België. Hij is overleden, 69 jaar oud. Hij is begraven op 25-03-1798 in Westdorpe.

Hij trouwde, 31 jaar oud, op 29-05-1759 in Westdorpe met

93 Poelman, Carolina. Zij is overleden na 1772.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Plasschaert, Ludovicus Adrianus, geboren omstreeks 1765 in Westdorpe, Autrichepolder (zie 46).

II. Plasschaert, Joannes Carolus [Jean Charles], geboren omstreeks 1772 in Sas van Gent. Hij is overleden op 29-11-1808 in Eeklo, ongeveer 36 jaar oud.

94 Calle, Johannes.

Hij trouwde in Westdorpe met

95 de Grof, Anna Maria.

Kind uit dit huwelijk:

I. Calle [Kalle], Isabella Petronella, geboren in 1758 in Westdorpe (zie 47).

114 Mattheus Swerms, geboren omstreeks 1688. Mattheus is overleden, ongeveer 60 jaar oud. Hij is begraven op 28-03-1748 in Buggenhout, B..

Hij trouwde, ongeveer 49 jaar oud, in 1737 in Buggenhout, B. met de 34 of 35-jarige

115 Martina Hofman. Zij is gedoopt op 13-08-1702 in Buggenhout, B..

Kind uit dit huwelijk:

I. Catharina Swerms, gedoopt op 24-08-1741 in Buggenhout, B. (zie 57).

116 Livinus de Borger. Livinus is overleden. Hij is begraven op 06-04-1775 in Opdorp, B..

Hij trouwde omstreeks 1756 met de ongeveer 35-jarige

117 Maria de Mars, geboren omstreeks 1721. Maria is overleden, ongeveer 65 jaar oud. Zij is begraven op 15-11-1786 in Opdorp, B..

Kind uit dit huwelijk:

I. Petrus de Borger, gedoopt op 09-03-1758 in Opdorp, B. (zie 58).


Generatie 8 (oudovergrootouders)

128 Wauters, Jan Segersz, geboren na 1655 in Assenede.

Hij trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, omstreeks 1680 met

129 Elisabeth Rogiers. Zij is overleden. Zij is begraven op 01-03-1748 in Assenede.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Wauters, Joanne (zie 81).

II. Wauters, Anne Marie. Zij is overleden in 04-1755 in Assenede, Nieuwbrug. Zij (1) trouwde omstreeks 1734 met Pieter Mattheus. Hij is overleden op 01-03-1752. (2) trouwde na 1752 met de Dobbelaere, Andries.

III. Wauters, Livijne. Bouwvrouw van ’de Neerslaeghen’ te Assenede en landeigenaar te Ertvelde. Zij is overleden op 30-11-1766 in Ertvelde. Zij trouwde met Lieven Meyvaert.

IV. Wauters, Seger [Zegher] Jansz, geboren omstreeks 1680 in Assenede (zie 64).

130 vande Velde, Pieter.

Hij trouwde met

131 Dhondt, Joorijntien, geboren omstreeks 1675. Zij is overleden op 31-05-1710 in Assenede, Muikum, ongeveer 35 jaar oud. Zij trouwde (2) met vande Velde, Jan.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. vande Velde, Joannes. Hij is overleden vóór 1710.

II. vande Velde, Lieven. Hij is overleden vóór 1710.

III. vande Velde, Anna Maria [Anneken], geboren omstreeks 1695 (zie 65).

132 de Bock, Joannes. Hij is gedoopt op 21-01-1665 in Zuiddorpe. Hij is overleden, 37 jaar oud. Hij is begraven op 12-02-1702 in Zelzate.
Beroep: bouwman hofstedeke in Hoog-Zelzate
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 07-02-1688 in Zelzate met de 30-jarige

133 de Blieck, Elisabeth. Zij is gedoopt op 06-02-1658 in Zelzate. Zij is overleden, 60 jaar oud. Zij is begraven op 06-01-1719 in Zelzate. Zij trouwde (2), minstens 45 jaar oud, na 1703 in Zelzate met de Vildere, Jaeques.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. de Bock, Adriana [Adriaenken]. Zij is gedoopt op 20-11-1688 in Zelzate. Zij trouwde, ten hoogste 31 jaar oud, vóór 1719 met Jan Nowe.

II. de Bock, Catherine, geboren na 1688. Zij is overleden vóór 1719, ten hoogste 31 jaar oud. Zij trouwde met vanden Driessche, Pieter.

III. de Bock, Joannes. Hij is gedoopt op 23-05-1697 in Zelzate. Hij is overleden vóór 1702, ten hoogste 5 jaar oud.

IV. de Bock, Egidius [Gilles]. Hij is gedoopt op 23-05-1697 in Zelzate. Hij is overleden vóór 1701, ten hoogste 4 jaar oud.

V. de Bock, Egidius [Gilles], gedoopt in 06-1701 in Zelzate (zie 66).

VI. de Bock, Susanna, geboren in 06-1701 in Zelzate.

134 Steel(s), Marten. Hij is overleden op 17-02-1706 in Zelzate.
Beroep: landman met Eigendom in Zelzate, Debbautshoek en Wachtebeke
Hij trouwde in 1697 in Zelzate met

135 Temmermans, Elisabeth. Zij is overleden in 04-1706 in Zelzate.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Steel(s), Pieter, geboren in 1698 in Zelzate.

II. Steel, Joanna [Janneken], gedoopt op 29-01-1700 in Zelzate (zie 67).

III. Steel(s), Marie, geboren in 1705 in Zelzate.

136 Gijselman, Lieven. Hij is overleden op 24-08-1716 in Oost Eeklo.

Beroep: landman te Oost Eeklo

Hij trouwde met

137 Buysse, Andriesijntjen Jansdr.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Gijselman, Lieven (zie 68).

II. Gijselman, Joannes [Jan]. Hij trouwde met Monaers, Rosa Andriesdr. Zij is overleden op 30-01-1741 in Oost Eeklo.

III. Gijselman, Pieter.

IV. Gijselman, Pieternelle, geboren in 1698 in Oost Eeklo. Zij trouwde met de Smet, Anthone. Hij is geboren in Ertvelde. Hij is overleden vóór 1720.

138 de Maere, Gheeraert [Gerard] Joosz, geboren omstreeks 1659 in Boekhoute. Hij is overleden op 30-04-1748 in Bassevelde, ongeveer 89 jaar oud.

Beroep: landman in de Laureinepolder te Waterdiijk, Schepen van Bassevelde.

Hij trouwde (1) met de Boes, Joanna. Hij trouwde (2), ongeveer 36 jaar oud, op 10-02-1695 in Boekhoute met de 19-jarige

139 van Ze(e)le, Francoise. Zij is gedoopt op 09-01-1676 in Boekhoute. Zij is overleden op 20-07-1756 in Bassevelde, 80 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. de Maere, Anna Maria.

II. de Maere, Judoca, geboren omstreeks 1700 (zie 69).

140 van Laere, Symoen.

Kinderen van (140) uit onbekende relatie:

I. van Laere, Jacobus Symoensz (zie 70).

II. van Laere, Pieternelle. Zij begon een relatie met Bulle, Pieter.

III. van Laere, Symoen.

IV. van Laere, Jooris.

152 Hollebosch, Livinus. Hij is gedoopt op 20-09-1683 in Desteldonck, België. Hij is overleden op 11-02-1742 in Waterland - Oudeman, B., 58 jaar oud.

Hij trouwde, 31 of 32 jaar oud, in 1715 met de 19 of 20-jarige

153 van de Neste, Petronella. Zij is gedoopt op 19-03-1695 in Sint Margriete, B.. Zij is overleden op 04-02-1742 in Waterland - Oudeman, B., 46 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Hollebosch, Thomas. Hij is gedoopt op 20-09-1716 in Waterland - Oudeman, B.. Hij trouwde, 27 jaar oud, op 25-04-1744 in Waterland - Oudeman, B. met de Meijere, Joanna.

II. Hollebosch, Petrus, gedoopt op 26-01-1719 in Waterland - Oudeman, B. (zie 76).

III. Hollebosch, Joannes, geboren in Waterland. Hij is gedoopt op 29-08-1721 in Oudeman, B.. Hij is overleden in Noordpolder Aardenburg, 54 jaar oud. Hij is begraven op 05-03-1776 in Middelburg, B.. Hij trouwde, 25 jaar oud, op 02-07-1747 in Waterland - Oudeman, B. met Lobreij, Josepha. Zij is overleden op 16-11-1778 in Noordpolder Aardenburg.

IV. Hollebosch, Helena. Zij is gedoopt op 24-12-1723 in Waterland - Oudeman, B.. Zij is overleden op 17-06-1744 in Waterland, 20 jaar oud.

V. Hollebosch, Jacobus. Hij is gedoopt op 05-04-1726 in Waterland - Oudeman, B.. Hij is overleden op 04-12-1742 in Waterland, 16 jaar oud.

VI. Hollebosch, Henricus Josephus. Hij is gedoopt op 20-10-1728 in Waterland - Oudeman, B..

VII. Hollebosch, Joanna Maria. Zij is gedoopt op 21-01-1732 in Waterland - Oudeman, B.. Zij is overleden op 04-10-1778 in Waterland, 46 jaar oud. Zij trouwde, 36 jaar oud, op 10-04-1768 in Waterland - Oudeman, B. met Wille, Petrus Ferdinandus. Hij is overleden op 24-03-1785 in Waterland.

VIII. Hollebosch, Petronella. Zij is gedoopt op 07-10-1734 in Waterland - Oudeman, B.. Zij is overleden vóór 1737, ten hoogste 3 jaar oud.

IX. Hollebosch, Petronella Cornelia. Zij is gedoopt op 15-03-1737 in Waterland - Oudeman, B..

156 de Smet, Pieter, geboren in 1682 in Assenede.

Hij trouwde met

157 Buysse, Livijne, geboren omstreeks 1685.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. de Smet, Livinus [Lieven] Pietersz (zie 78).

II. de Smet, Anthone Pietersz.

III. de Smet, Jooris Pietersz.

158 Vergauwen, Jacobus.

Hij trouwde met

159 Verdegem, Livijne.

Kind uit dit huwelijk:

I. Vergauwen, Anne Theresia (zie 79).

162 Wauters, Jan Segersz (dezelfde als 128).

Hij trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, omstreeks 1680 met

163 Elisabeth Rogiers (dezelfde als 129).

164 Dhaeninck [d’Haeninck], Jan, geboren omstreeks 1697. Hij is overleden, ongeveer 66 jaar oud. Hij is begraven op 05-10-1763 in Maldegem, Oost Vlaanderen.

Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 20-11-1725 in Maldegem, Oost Vlaanderen met de 22-jarige Hallaert [Hollaert], Anna Maria. (164) en (165) gingen op 04-11-1725 in ondertrouw. Getuigen Peter Verslijck, Carel Vermeersch, Petronella Stockmans.

165 Hallaert [Hollaert], Anna Maria. Zij is gedoopt op 08-09-1703 in Maldegem, Oost Vlaanderen. Zij is overleden, 67 jaar oud. Zij is begraven op 24-04-1771 in Maldegem, Oost Vlaanderen.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Dhaeninck, Josef. Hij is gedoopt op 10-10-1726 in Maldegem, Oost Vlaanderen. Doopgetuigen Jacob Kerckhof, Judoca Hullaert

II. Dhaeninck, Joanna Maria. Zij is gedoopt op 27-02-1729 in Maldegem, Oost Vlaanderen. Doopgetuigen Carel Allaert, Joanna Dhaninck

III. Dhaeninck, Anna Maria Theresia. Zij is gedoopt op 30-09-1731 in Maldegem, Oost Vlaanderen. Doopgetuigen Peter Versnick, Petronella Stockman

IV. Dhaeninck, Petronella Theresia. Zij is gedoopt op 03-10-1733 in Maldegem, Oost Vlaanderen.

Doopgetuigen Jan Baptist Maiens, Joanna Dhaeninck

V. Dhaeninck, Peter Jan. Hij is gedoopt op 01-09-1735 in Maldegem, Oost Vlaanderen.

Doopgetuigen Llidovicus Vermuelen, Jacoba Dhaeninck. Hij trouwde, 26 jaar oud, op 29-05-1762 in Maldegem, Oost Vlaanderen met de Croock, Elisabeth. get: Jacob de Smet en Anna Maria de Croock

VI. Dhaeninck, Barbara. Zij is gedoopt op 30-01-1738 in Maldegem, Oost Vlaanderen. Doopgetuigen Lucas de Jonghe, Joanna van Ootteghem

VII. Dhaeninck, Corneel Josef. Hij is gedoopt op 20-02-1740 in Maldegem, Oost Vlaanderen.  Doopgetuigen Corneel Dobbelaere, Barbara Daenijnck

VIII. Dhaeninck, Elisabeth. Zij is gedoopt op 18-12-1741 in Maldegem, Oost Vlaanderen. Doopgetuigen Corneel Lambrecht, Anna Maria de Zutter

IX. Dhaeninck, Fransisca. Zij is gedoopt op 30-10-1743 in Maldegem, Oost Vlaanderen.

Doopgetuigen Frans Jonckheere, Catharina de Zuttere

X. Dhaeninck, Jacob Frans, gedoopt op 12-12-1744 in Maldegem, B. Oost Vlaanderen (zie 82).

XI. Dhaeninck, Jan Baptist. Hij is gedoopt op 18-05-1747 in Maldegem, Oost Vlaanderen.

Doopgetuigen Philip Hoste, Petronilla Daeninck

166 Moeraert, Judocus [Josef]. Hij is gedoopt op 27-01-1711 in Adegem, België. Doopgetuigen Judocus van Leeuwe en Anna de Keuninck. Hij is overleden, 61 jaar oud. Hij is begraven op 11-06-1772 in Maldegem, B.

Hij trouwde, 34 jaar oud, op 07-05-1745 in Sint Laureijs [bron: RK Parochieregister Sint Laureins, B.] met de 21-jarige van Vooren, Joanna Francisca. getuigen Jacob van Vooren en Maria Durters

167 van Vooren, Joanna Francisca. Zij is gedoopt op 16-09-1723 in Sint Laureins, B. Doopgetuigen Jan de Breuckere en Joanna de Vos. Zij is overleden, 61 jaar oud. Zij is begraven op 20-10-1784 in Maldegem, B.. Zij trouwde (2), 51 jaar oud, op 07-01-1775 in Maldegem, B. met van den Berghe, Peter.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Moeraert, Maria Jacoba. Zij is gedoopt op 01-02-1746 in Sint Laureins, B. Doopgetuigen Jacob van Voore en Maria Derters. Zij trouwde, 28 jaar oud, op 24-05-1774 in Maldegem, B. met de Lille, Frans Domein, 36 of 37 jaar oud. Hij is geboren in 1737. Hij is overleden in 1791, 53 of 54 jaar oud. Hij is weduwnaar van Rogiers, Elisabeth (ovl. vóór 1774).

II. Moeraert, Joanna Catharina. Zij is gedoopt op 20-01-1748 in Maldegem, B. Doopgetuigen Martin Wieme, Catharina van Vooren

III. Moeraert, Peter Jacob. Hij is gedoopt op 31-03-1751 in Maldegem, B. Doopgetuigen Jacob Moeraert, Petronilla de Bruijckere. Hij trouwde met de Koster [Coster], Joanna Maria. Zij is geboren omstreeks 1744 in Zomergem.

IV. Moeraert, Anna Maria Petronilla. Zij is gedoopt op 13-01-1754 in Maldegem, B. Doopgetuigen Peter Verstraete, Anna Maria Dhurtere

V. Moeraert, Anna Maria Bernardina, gedoopt op 06-09-1755 in Maldegem, B. (zie 83).

VI. Moeraert, Barbara Theresia. Zij is gedoopt op 02-12-1758 in Maldegem, B. Doopgetuigen Peter Verstraete, Anna Moeraert

VII. Moeraert, Petronilla. Zij is gedoopt op 03-03-1761 in Maldegem, B. Doopgetuigen Lucas Loete, Anna Moeraert

VIII. Moeraert, Angelina. Zij is gedoopt op 08-01-1764 in Maldegem, B. Doopgetuigen Jacob de Dhurter, Maria Jacoba Moeraert

168 du Bosch, Joannes Franciscus.

Hij trouwde op 10-01-1723 in Overslag [bron: DTB Overslag Trouwboek 1636-1797] met du Bosch, Petronella Christina. Getuigen Petrus du Bosch [zijn broer] en Catharina Bauwens

169 du Bosch, Petronella Christina.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. du Bosch, Renier Gregorius (zie 84).

II. du Bosch, Maria Magdalena, geboren in 11-1723 in Overslag. Zij is overleden, 7 maanden oud. Zij is begraven op 07-06-1724 in Overslag.

174 van Hee, Philippus Judocus. Hij is gedoopt op 04-03-1707 in Geluwe, B..

Hij trouwde, 22 jaar oud, op 16-09-1729 in Geluwe, B. met

175 Goddefroy, Maria Catherina.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. van Hee, Petrus Joannes. Hij is gedoopt op 20-12-1730 in Geluwe, B.. Hij is overleden, 62 jaar oud. Hij is begraven op 23-11-1793 in Geluwe, B..

II. van Hee, Josephus. Hij is gedoopt op 24-04-1733 in Geluwe, B..

III. van Hee, Anna Maria Catharina Francisca, gedoopt op 31-07-1735 in Geluwe, B. (zie 87).

IV. van Hee, Maria Joanna. Zij is gedoopt op 03-07-1738 in Geluwe, B..

V. van Hee, Philippus Jacobus. Hij is gedoopt op 19-04-1741 in Geluwe, B..

VI. van Hee, Godeliva. Zij is gedoopt op 01-01-1744 in Geluwe, B..

184 Plasschaert, Adrianus [Adriaen]. Hij is gedoopt op 21-02-1686 in Westdorpe. Hij is overleden, 41 jaar oud. Hij is begraven op 19-01-1728 in Westdorpe, Autrichepolder. Hij is weduwnaar van Livina Schepens (ovl. 1721), met wie hij trouwde (1), 26 jaar oud, op 30-04-1712 in Westdorpe. Hij is weduwnaar van Anna De Bruyne (ovl. 1725), met wie hij trouwde (2), 35 jaar oud, op 27-04-1721 in Westdorpe.

Hij trouwde (3), 39 jaar oud, op 08-07-1725 in Zelzate, België [bron: DTB Zelzate, R.17, blz.21] met de 27-jarige Lauret, Petronilla (zie 185 hieronder). Het kerkelijk huwelijk tussen Lauret, Petronilla vond plaats op 08-07-1725 in Westdorpe [bron: DTB Zelzate, civil].

185 Lauret, Petronilla. Zij is gedoopt op 19-04-1698 in Zelzate.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Plasschaert, Livina. Zij is gedoopt op 27-05-1726 in Zelzate. Zij is overleden, 25 jaar oud. Zij is begraven op 21-03-1752 in Westdorpe.

II. Plasschaert, Johannes, geboren in Westdorpe (zie 92).

230 Cornelius Hofman, geboren omstreeks 1672. Cornelius is overleden, ongeveer 54 jaar oud. Hij is begraven op 13-04-1726 in Buggenhout, B..

Hij trouwde met

231 Marie de Ridder. Zij is gedoopt op 07-03-1671 in Buggenhout, B..

Kind uit dit huwelijk:

I. Martina Hofman, gedoopt op 13-08-1702 in Buggenhout, B. (zie 115).


Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

256 Wauters, Zeger [Segher, Zegherken], geboren omstreeks 1610. Hij is overleden vóór 1653, ten hoogste 43 jaar oud.
Beroep: landman op hof in Kluizen, land in Sleidinge en ’het Werfken’ te Assenede
Hij is weduwnaar van Verschragen, Elisabeth (geb. ±1610).

Hij trouwde (2), ten hoogste 45 jaar oud, vóór 1655 met

257 Vernaeven, Livijne.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Wauters, Pieter Segersz.

II. Wauters, Marie (zie 315).

III. Wauters, Adriaen Segersz. Hij is overleden. Hij trouwde met ?.

IV. Wauters, Sijmon.

V. Wauters, Livijne Seger.

VI. Wauters, Pieternelle Seger.

VII. Wauters, Joanna.

VIII. Wauters, Jan Segersz, geboren na 1655 in Assenede (zie 128).

IX. Wauters, Andresijntien, geboren omstreeks 1657. Zij is overleden op 28-11-1709 in Assenede, ongeveer 52 jaar oud. Zij trouwde met Wauters, Pieter Joorisz. landman op ’het Hovenstuck’ . Hij is overleden op 25-02-1723 in Assenede.

264 de Bock, Jacobus.

Hij begon een relatie omstreeks 1664 in Zuiddorpe met

265 Gertrudis Drieghe.

Kind uit deze relatie:

I. de Bock, Joannes, gedoopt op 21-01-1665 in Zuiddorpe (zie 132).

266 de Blieck, Joannes.

Hij trouwde in Zelzate met

267 Hamelinckx, Adriana.

Kind uit dit huwelijk:

I. de Blieck, Elisabeth, gedoopt op 06-02-1658 in Zelzate (zie 133).

272 Gijselman, Pieter.

Beroep: Landman te Oost Eeklo

Kinderen van (272) uit onbekende relatie:

I. Gijselman, Lieven (zie 136).

II. Gijselman, Pieter. Landman te Oost Eeklo. Hij is overleden op 26-03-1731 in Oost Eeklo.

Hij (1) trouwde met Haesebout, Joanna. Zij is overleden vóór 1702. (2) trouwde omstreeks 1703 met Bral, Joosijntjen. Zij is overleden vóór 10-05-1719 in Oost Eeklo. (3) trouwde na 1719 met Pijckevet, Joosijntjen. Zij is overleden vóór 22-02-1730 in Oost Eeklo.

III. Gijselman, Pieternelle.

IV. Gijselman, Janneken. Zij trouwde met de Smedt, Lieven.

V. Gijselman, Jan. Landman te Oost Eeklo. Hij is overleden op 24-12-1713 in Oost Eeklo. Hij trouwde met van Vooren, Godelieve.

274 Buysse, Jan.

Kind van (274) uit onbekende relatie:

I. Buysse, Andriesijntjen Jansdr (zie 137).

276 de Maere, Joos [Judocus], geboren in 1633 in Boekhoute. Hij is overleden op 11-06-1699 in Boekhoute, 65 of 66 jaar oud.

Beroep: landman op hofstede ’de Stenen Duyvekeetete’ te Boekhoute
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1658 met

277 de Boes, Janneken [Tanneken]. Zij is overleden na 1682.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. de Maere, Ghyselbrecht. landman te Boekhoute, wethouder en later Burgemeester van het Ambacht Boekhoute. Hij (1) trouwde omstreeks 1708 met Pieters, Francoise Pietersdr. Zij is overleden op 03-03-1709 in Boekhout. (2) trouwde na 1709 met Heyndrickx, Marie Christoffelsdr.

II. de Maere, Jan. landman op hofstede ’de Stenen Duyvekeetete’ te Boekhoute. Hij is overleden op 23-02-1718 in Boekhoute. Hij trouwde met Diricx, Pietronelle. Zij trouwde later met Huyge, Pauwels. III. de Maere, Janneken. Zij is overleden op 19-10-1710 in Assenede. maakte haar testament 16-10-1710, ziekelijk te bedde. grondeigenaar in Boekhoute en Waterdijk, in de Sint Jans- en Andriespolder Zij (1) trouwde omstreeks 1700 met Kimpe, Jooris.  (2) trouwde na 1705 met Goethals, Pieter.

IV. de Maere, Pieter. landman in de Laureinepolder te Waterdiijk . Hij is overleden op 26-05-1710 in Boekhoute. Hij trouwde met Buysse, Janneken. Zij trouwde later met Verhelst, Lieven.

V. de Maere, Joseph. Hij is overleden vóór 1704.

VI. de Maere, Gheeraert [Gerard] Joosz, geboren omstreeks 1659 in Boekhoute (zie 138).

VII. de Maere, Jacobus, geboren in 1682 in Boekhout.

278 van Zele, Jacques Jansz [Jacob]. Hij is gedoopt op 27-05-1631 in Bassevelde. Hij is overleden op 17-05-1704 in Boekhoute, 72 jaar oud.

Beroep: landman in de Laureinepolder
Hij trouwde, 40 jaar oud, op 06-10-1671 in Oost Eeklo met de 21-jarige

279 Aertssens [Haertsens], Anna Jansdr. Zij is gedoopt op 14-01-1650 in Oost Eeklo. Zij is overleden op 28-12-1695 in Boekhoute, 45 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. van Zele, Judoca. Zij is gedoopt op 05-10-1672 in Boekhoute. Zij is overleden op 03-11-1672 in Boekhoute, 29 dagen oud.

II. van Zele, Joseph. Hij is gedoopt op 18-01-1674 in Boekhoute. Hij is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 25-04-1675 in Boekhoute.

III. van Ze(e)le, Francoise, gedoopt op 09-01-1676 in Boekhoute (zie 139).

IV. van Zele, Georgius. Hij is gedoopt op 02-11-1678 in Boekhoute. Hij is overleden, 16 jaar oud. Hij is begraven op 13-01-1695 in Boekhoute.

V. van Zele, Jan, geboren omstreeks 1680 in Boekhoute. Hij is overleden vóór 06-1704 in Boekhoute, ten hoogste 24 jaar oud.

VI. van Zele, Christoffel. Hij is gedoopt op 22-11-1681 in Boekhoute. Hij is overleden op 24-11-1681 in Boekhoute, 2 dagen oud.

VII. van Zele, Judoca [Joosijntien]. Zij is gedoopt op 01-07-1683 in Boekhoute. Zij is overleden op 28-07-1742 in Boekhoute, 59 jaar oud. Zij trouwde, 18 jaar oud, op 14-07-1701 in Boekhout met Cardon, Jan.

VIII. van Zele, Christoffel. Hij is gedoopt op 05-11-1687 in Boekhoute. Landman en Schepen. Hij is overleden op 18-01-1735 in Lembeke, 47 jaar oud. Hij trouwde, 25 jaar oud, op 26-04-1713 in Lembeke met Standaert, Anna.

IX. van Zele, Anna [Tanneken], geboren in 1690 in Boekhoute. Hij is overleden op 31-05-1713 in Boekhoute, 22 of 23 jaar oud. Hij trouwde, 16 of 17 jaar oud, op 18-09-1707 in Bassevelde met van Poucke, Joseph.

304 Hellebosch, Guilelmus, geboren vóór 1656. Hij is overleden, minstens 35 jaar oud. Hij is begraven op 24-10-1691 in Desteldonck, B..

Hij trouwde, minstens 23 jaar oud, op 29-08-1679 in Desteldonck, B.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Hellebosch, Judocus. Hij is gedoopt op 01-01-1681 in Desteldonck, B..

II. Hollebosch, Livinus, gedoopt op 20-09-1683 in Desteldonck, B. (zie 152).

312 de Smet, Joos, geboren in 1657. Hij is overleden op 13-01-1705 in Assenede, 47 of 48 jaar oud.

Hij trouwde met

313 le Roy, Isabelle.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. de Smet, Pieter, geboren in 1682 in Assenede (zie 156).

II. de Smet, Livynus, geboren in 1683 in Assenede.

III. de Smet, Joanne, geboren in 1685 in Assenede.

IV. de Smet, Frans, geboren in 1692 in Assenede.

V. de Smet, Judocus, geboren in 1694 in Assenede.

VI. de Smet, Anne Marie, geboren in 1696 in Assenede.

VII. de Smet, Jacobus, geboren in 1701 in Assenede.

VIII. de Smet, Isabelle, geboren in 09-1705 in Assenede. Zij is overleden.

314 Buysse, Jooris.

Hij trouwde met

315 Wauters, Marie.

Kind uit dit huwelijk:

I. Buysse, Livijne, geboren omstreeks 1685 (zie 157).

318 Verdegem, Joos. Hij is overleden vóór 1718 in Assenede.

Hij trouwde met

319 Speybrouck, Elisabeth. Zij is overleden in 05-1720 in Assenede, de Wilde
Beroep: landbouwersche, met eigendom in Triest en in Evergem

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Verdegem, Livijne (zie 159).

II. Verdegem, Jan.

III. Verdegem, Joanne.

IV. Verdegem, Christoffel.

330 Hallaert, Judocus, geboren omstreeks 1668. Hij is overleden, ongeveer 48 jaar oud. Hij is begraven op 28-12-1716 in Maldegem, Oost Vlaanderen. Ook genaamd HOLLAERT, HOLAERT, ALLAERT.

Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 04-05-1697 in Maldegem, Oost Vlaanderen met de 23-jarige Wittevronghel, Joanna. Getuigen Jan Clais, Petronilla Roelof

331 Wittevronghel, Joanna. Zij is gedoopt op 30-11-1673 in Maldegem, Oost Vlaanderen. Doopgetuigen Peter Terriere en Joanna Blondeel. Zij is overleden, 44 jaar oud. Zij is begraven op 17-03-1718 in Maldegem, Oost Vlaanderen. "weduwe van Judocus Hullaert, 49 jaar, ex disco". Ook genaamd WITTEFRONGEL,WITTEVRONGHE,

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Hallaert [Hollaert], Cornelia. Zij is gedoopt op 12-02-1698 in Maldegem, B. Doopgetuigen Corneel Lambrecht, Petronella Roelof

II. Hallaert [Hollaert], Petronilla. Zij is gedoopt op 30-01-1701 in Maldegem, B. Doopgetuigen Corneel Lambrecht, Jacoba Maeckaert.  Zij is overleden, 26 jaar oud. Zij is begraven op 13-03-1727 in Maldegem, B.

III. Hallaert [Hollaert], Anna Maria, gedoopt op 08-09-1703 in Maldegem, Oost Vlaanderen (zie 165).

IV. Hallaert [Hollaert], Judoca. Zij is gedoopt op 18-10-1706 in Maldegem, B. Doopgetuigen Daniel de Rijcke, Christofora Bonnet.

V. Hallaert [Hollaert], Cornelia. Zij is gedoopt op 12-02-1709 in Maldegem, B. Doopgetuigen Corneel de Wispelaere, Petronilla

VI. Hallaert [Hollaert], Carel. Hij is gedoopt op 07-03-1712 in Maldegem, B. Doopgetuigen Judocus de Wispelaere, Judoca de Wispelaere. Hij trouwde, 23 jaar oud, op 08-01-1736 in Maldegem, B. met van Ooteghem, Joanna. get: Jacob van Ootegem, Adriana van Hecke

VII. Hallaert [Hollaert],, levenloos geboren kind, geboren op 24-10-1715 in Maldegem, B..

332 Moeraert, Egidius. Hij is gedoopt op 04-07-1673 in Maldegem, B. Doopgetuigen Jacob Busschaert en Godelieve Martens. Hij is overleden, 56 jaar oud. Hij is begraven op 16-04-1730 in Adegem, B.

Hij trouwde, 30 jaar oud, op 01-02-1704 in Adegem, B. [bron: RK Parochieregister Adegem, B.] met de 21-jarige d’Hurtere, Maria. get. Jan Coninck en Joanna Durter

333 d’Hurtere, Maria. Zij is gedoopt op 11-02-1682 in Adegem, B. Doopgetuigen Jacob Casemaker en Maria Blondeel. Zij is overleden, 78 jaar oud. Zij is begraven op 20-01-1761 in Adegem, B..

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Moeraert, Petrus Jacob. Hij is gedoopt op 13-01-1705 in Adegem, B. Doopgetuigen Peter d’Hurtere en Adriana d’Hurtere. Hij is overleden, 44 jaar oud. Hij is begraven op 19-04-1749 in Maldegem, B.. Hij

(1) trouwde, 29 jaar oud, op 04-05-1734 in Sint Laureijs met Van Damme, Elisabeth Rosa, 21 of 22 jaar oud. Zij is geboren in 1712. Zij is overleden in 1735, 22 of 23 jaar oud. (2) trouwde, 30 jaar oud, op 30-06-1735 in Maldegem, B. met van den Bossche, Judoca, 21 of 22 jaar oud. Zij is geboren in 1713. Zij is overleden in 1748, 34 of 35 jaar oud.

II. Moeraert, Jan Corneel. Hij is gedoopt op 04-08-1706 in Adegem, B. Doopgetuigen Peter Durter en Petronilla Hebbrechts.

III. Moeraert, Petronilla. Zij is gedoopt op 06-11-1708 in Adegem, B. Doopgetuigen Peter van Quekelberghe en Cornelia de Cock.

IV. Moeraert, Judocus [Josef], gedoopt op 27-01-1711 in Adegem, B. (zie 166).

V. Moeraert, Egidius Bernard [Gilles]. Hij is gedoopt op 03-03-1713 in Adegem, B. Doopgetuigen Peter Pijfroen en Susanna vande Wiele.

VI. Moeraert, Anna Maria. Zij is gedoopt op 28-12-1715 in Adegem, B. Doopgetuigen Jacob Claijs en Joanna Schoonacker. Zij is overleden, 46 jaar oud. Zij is begraven op 16-04-1762 in Adegem, B.. Zij trouwde, 30 jaar oud, op 09-07-1746 in Adegem, B. met Loete, Lucas Adrianus Gillesz, 32 jaar oud.

Hij is gedoopt op 24-02-1714 in Adegem, B..

VII. Moeraert, Jacob. Hij is gedoopt op 26-03-1718 in Adegem, B. Doopgetuigen Jacob Claijs en Jacoba Danckaert. Hij is overleden, 59 jaar oud. Hij is begraven op 22-02-1778 in Adegem, B.. Hij trouwde, 39 jaar oud, op 04-05-1757 in Maldegem, B. met Dhaenens [d’Haenens], Anna Catharina Jansdr, 29 jaar oud. Zij is gedoopt op 14-05-1727 in Maldegem, B..

VIII. Moeraert, Bernard. Hij is gedoopt op 23-12-1724 in Adegem, B. Doopgetuigen Peter Moeraert en Joanna de Smet.

334 van Vooren, Jacob, geboren omstreeks 1702 in Eeklo, B.. Hij is overleden, ongeveer 78 jaar oud. Hij is begraven op 03-08-1780 in Sint Laureins, B..

Hij trouwde (2), ongeveer 35 jaar oud, op 25-02-1737 in Sint Laureins met Petronilla Claeijs (1706-1748), 30 of 31 jaar oud. Hij trouwde (3), ongeveer 46 jaar oud, op 08-11-1748 in Maldegem, B. met de Bruijckere, Petronella (1727-1790), 20 of 21 jaar oud.

Hij trouwde (1), ongeveer 20 jaar oud, op 05-09-1722 in Sint Laureins met de ongeveer 34-jarige van Hevele, Georgia [Jorijntjen] (zie 335 hieronder). get. Jan van Vooren en Maria de Breuckere

335 van Hevele, Georgia [Jorijntjen], geboren omstreeks 1688 in Eeklo. Zij is overleden, ongeveer 48 jaar oud. Zij is begraven op 16-12-1736 in Sint Laureins, B. "Jorijntjen echtgenote van Jacob van Vooren, 48 jaar"

Kinderen uit dit huwelijk:

I. van Vooren, Joanna Francisca, gedoopt op 16-09-1723 in Sint Laureins, B. (zie 167).

II. van Vooren, Catharina Bernarda. Zij is gedoopt op 21-11-1725 in Sint Laureins. Doopgetuigen Bernard van Vooren en Catharina de Bruijckere. Zij is overleden, 42 jaar oud. Zij is begraven op 15-10-1768 in Maldegem, B.. Zij trouwde, 22 jaar oud, op 13-02-1748 in Sint Laureins met Verstraete, Peter Jan, 25 of 26 jaar oud. Hij is geboren in 1722. Hij is overleden in 1776, 53 of 54 jaar oud.

III. van Vooren, Anna Maria. Zij is gedoopt op 29-07-1727 in Sint Laureins. Doopgetuigen Jan van Hecke i.p.v. Peter de Bruijcker en Anna van Nevele. Zij is overleden, 3 jaar oud. Zij is begraven op 06-01-1731 in Sint Laureins.

336 du Bosch, Guido Antonius [Judocus].

Hij trouwde op 11-03-1695 in Overslag met de 32 of 33-jarige de Waelle, Anna. Getuigen Petrus van de Berghe & Maria Anna Kips.

337 de Waelle, Anna, geboren in 1662. Zij is overleden, 60 jaar oud. Zij is begraven op 26-03-1722 in Overslag.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. du Bosch, Joannes Franciscus (zie 168).

II. du Bosch, Joannes. Hij is overleden vóór 26-03-1722. Hij trouwde met Sceeppers [Schepers], Geertruida.

III. du Bosch, Guido Antonius. Hij trouwde met Bauwens, Catharina.

IV. du Bosch(er), Joanna. Zij is gedoopt op 15-05-1697 in Overslag. Vader als Judocus Athonijs de Boscher, moeder als Anna de Waele, getuigen Joannes Brugman en Maria Lippens. Zij is overleden, 13 jaar oud. Zij is begraven op 19-11-1710 in Overslag.

V. du Bosch, Petrus. Hij is gedoopt op 02-10-1699 in Overslag. Vader als Guidonis Anthonis du Bosch, moeder als Anna de Waele, getuigen Petrus van den Berghe en Isabella Scheppers.

VI. du Bosch, Joannes Bernardus. Hij is gedoopt op 10-11-1702 in Overslag. Doopgetuigen Gerardus de Mol i.p.v. Petrus du Bosch en Laurentia Gijssel. Hij is overleden, 14 jaar oud. Hij is begraven op 15-04-1716 in Overslag.

368 Plasschaert, Guillaume. Hij is overleden. Hij is begraven op 24-05-1710.

Kind van (368) uit onbekende relatie:

I. Plasschaert, Adrianus [Adriaen], gedoopt op 21-02-1686 in Westdorpe (zie 184).

370 Lauret, Joannes. Hij is gedoopt op 07-04-1659 in Zelzate, België [bron: DTB Zelzate, R.3, blz.26].

Hij is overleden, 49 jaar oud. Hij is begraven op 26-01-1709 in Zelzate, België [bron: DTB Zelzate, R.17, blz.43]. Als Lauweret.

Hij trouwde, 26 jaar oud, op 08-12-1685 in Zelzate, België met

371 Verheet, Livina. Ook genaamd Veree, Vereet, Verheedt, Vereesch.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Lauret, Petronilla. Zij is gedoopt op 27-10-1686 in Zelzate. Zij is overleden, 6 jaar oud. Zij is begraven op 08-09-1693 in Zelzate.

II. Lauret, Elisabeth. Zij is gedoopt op 29-03-1688 in Zelzate. Zij trouwde, 23 jaar oud, op 21-04-1711 in Zelzate met de Voghelaere, Livinus.

III. Lauret, Judoca. Zij is gedoopt op 09-11-1691 in Zelzate.

IV. Lauret, Adrianus. Hij is gedoopt op 17-08-1695 in Zelzate. Hij is overleden, 9 jaar oud. Hij is begraven op 01-09-1704 in Zelzate [bron: DTB Zelzate, R.17, blz.39]. dezelfde datum als zijn broer Joannus

V. Lauret, Petronilla, gedoopt op 19-04-1698 in Zelzate (zie 185).

VI. Lauret, Joannes. Hij is gedoopt op 17-08-1700 in Zelzate. Hij is overleden, 4 jaar oud. Hij is begraven op 01-09-1704 in Zelzate. dezelfde datum als zijn broer Adrianus

VII. Lauret, Petrus. Hij is gedoopt op 19-10-1706 in Zelzate. Hij is overleden, 76 jaar oud. Hij is begraven op 06-11-1782 in Zelzate. Hij trouwde, 22 jaar oud, op 09-02-1729 in Zelzate [bron: DTB Zelzate, R.17, blz.23] met de Maeker, Petronilla, 19 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Zelzate, RK kerk. Zij is een dochter van de Maeker, Petrus en de Wiede, Theresia. Zij is gedoopt op 15-12-1709 in Zelzate, RK kerk. Zij is overleden, 72 jaar oud. Zij is begraven op 09-02-1782 in Zelzate.

462 Petrus de Ridder. Hij is gedoopt op 20-05-1631 in Buggenhout, B.. Petrus is overleden, 44 jaar oud. Hij is begraven op 09-03-1676 in Buggenhout, B..

Hij trouwde met

463 Johanna Vermere. Zij is gedoopt op 13-02-1633 in Buggenhout, B.. Johanna is overleden, 75 jaar oud. Zij is begraven op 02-04-1708 in Buggenhout, B..

Kind uit dit huwelijk:

I. Marie de Ridder, gedoopt op 07-03-1671 in Buggenhout, B. (zie 231).


Generatie 10 (stamouders)

512 Wauters, Zegher, geboren omstreeks 1580. Hij is overleden omstreeks 10-11-1625 in Assenede, ongeveer 45 jaar oud.

Beroep: landman op hof in Kluizen, land in eigendom te Wachtebeke, Sleidinge en ’het Werfken’ te Assenede
Hij trouwde met

513 Maria [Mayken] Huijge, geboren omstreeks 1580. Zij is overleden vóór 20-09-1645, ten hoogste 65 jaar oud. Zij trouwde (2) met Daniel de Baets (ovl. vóór 1645).

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Wauters, Cornelia [Neelken] Segers.

II. Wauters, Anna [Tanneken] Segers. Zij trouwde met Lippens, Jan Arents.

III. Wauters, Jeacques Segersz, geboren omstreeks 1600. Hij (1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1625 met Margriete Staes. (2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1632 met de Muynck, Francijntgen. Zij is overleden op 27-10-1643 in Assenede.

IV. Wauters, Zeger [Segher, Zegherken], geboren omstreeks 1610 (zie 256).

514 Vernaeven, Lieven. Hij is overleden vóór 24-04-1657 in Assenede, Nieuwburg.

Beroep: landman met grond in Ertvelde, Assenede en Boekhoute
Hij trouwde met

515 van Len(d)t, Janneken.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Vernaeven, Livijne (zie 257).

II. Vernaeven, Elisabeth [Betken]. Zij trouwde met Lippens, Lieven. Hij is een zoon van Lippens, Jan en Verschragen, Elisabeth. Hij is overleden in 1731 in Assenede.

III. Vernaeven, Joos Lieven.

IV. Vernaeven, Stoffelintken Lieven. Hij trouwde met Verkeelen, Jan.

552 de Maere, Charels [Carel] Joosz, geboren vóór 1603 in Boekhoute. Hij is overleden vóór 24-09-1639 in Boekhoute.

Beroep: landman op de hofstede ’de Steenen Duyvekeete’ te Boekhoute

Hij trouwde met

553 de Remoorterre [Remoortele], Janneken.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. de Maere, Joos [Judocus], geboren in 1633 in Boekhoute (zie 276).

II. de Maere, Betken, geboren in 1636 in Boekhoute.

554 de Boes, Geeraert Jansz. Hij is overleden vóór 25-06-1641 in Boekhoute.

Beroep: landman in Boekhoute met eigendom in Bassevelde, o.m. ’het Papestedeken’ en ’het Danshuus’
Hij trouwde (1) met Preud’homme, Franchijntken (ovl. 1628). Hij trouwde (2) na 1628 met

555 de Brabander, Tanneken Pietersdr. Zij is overleden op 07-11-1663 in Boekhoute. Zij trouwde (2) vóór 1638 met Haverbeke, Jan (ovl. vóór 1641). Zij trouwde (3) na 1641 met Heyndrickx, Christoffel [Stoffel] (ovl. vóór 1649). Zij trouwde (4) na 1649 met Standaert, Gyselbrecht.

Beroep:

 

grondbezitter in Bassevelde

  

Kinderen uit dit huwelijk:

I. de Boes, Janneken [Tanneken] (zie 277).

II. de Boes, Elisabeth. Zij is overleden in 1687 in Bassevelde. Zij trouwde met de Burghgrave, Joos.

III. de Boes, Guilliame.

IV. de Boes, Pieter(ken).

V. de Boes, Joos.

VI. de Boes, Pierijne.

VII. de Boes, Vijntken.

556 van Zele, Joannes [Jan] Jansz, geboren in 1587. Hij is overleden op 12-12-1680 in Bassevelde, 92 of 93 jaar oud. Hij trouwde (2), ongeveer 59 jaar oud, omstreeks 1646 met de Raet, Adriana (1620-1695), ongeveer 26 jaar oud.

Hij trouwde (1), ten hoogste 40 jaar oud, vóór 1627 met

557 Leenesonne, Livina. Zij is overleden op 01-09-1645 in Bassevelde.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. van Zele, Livinia, geboren omstreeks 1628. Zij is overleden op 24-09-1664 in Bassevelde, ongeveer 36 jaar oud. Zij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 15-06-1650 in Bassevelde met de Brabander, Seger.

II. van Zele, Jacques Jansz [Jacob], gedoopt op 27-05-1631 in Bassevelde (zie 278).

III. van Zele, Joanna. Zij is gedoopt op 25-02-1634 in Bassevelde. Zij is overleden op 18-09-1688 in Boekhoute, 54 jaar oud. Zij trouwde, 24 jaar oud, op 20-06-1658 in Bassevelde met Vervenne, Jan. Hij is overleden in 1699.

IV. van Zele, Joannes. Hij is gedoopt op 25-02-1634 in Bassevelde. Hij trouwde, 34 jaar oud, op 02-11-1668 in Bassevelde met Cusse, Judoca.

V. van Zele, Margaretha. Zij is gedoopt op 19-07-1636 in Bassevelde. Zij is overleden op 12-12-1675 in Bassevelde, 39 jaar oud. Zij trouwde, 23 jaar oud, op 06-06-1660 in Bassevelde met Pauwels, Carolus, ongeveer 22 jaar oud. Hij is geboren omstreeks 1638, zoon van Pauwels, Joos en van Hercke, Judoca. Hij is overleden op 12-08-1694 in Bassevelde, ongeveer 56 jaar oud. Hij trouwde later op 28-04-1676 in Bassevelde met de Smet, Maria.

VI. van Zele, Anna [Tanneken]. Zij is gedoopt op 23-12-1639 in Bassevelde. Zij is overleden vóór 1645, ten hoogste 6 jaar oud.

VII. van Zele, Livinius. Zij is gedoopt op 29-04-1642 in Bassevelde. Zij is overleden na 1675, minstens 33 jaar oud.

558 Aertssens [Haertsens], Judocus [Jan].

Hij begon een relatie met

559 Viller, Fransisca.

Kind uit deze relatie:

I. Aertssens [Haertsens], Anna Jansdr, gedoopt op 14-01-1650 in Oost Eeklo (zie 279).

624 de Smet,.

Kinderen van (624) uit onbekende relatie:

I. de Smet, Jaecques. Hij is overleden vóór 22-12-1706.

II. de Smet, Joos, geboren in 1657 (zie 312).

630 Wauters, Zeger [Segher, Zegherken] (dezelfde als 256 in generatie 9).

Hij trouwde (2), ten hoogste 45 jaar oud, vóór 1655 met

631 Vernaeven, Livijne (dezelfde als 257 in generatie 9).

662 Wittevronghel, Gerard, geboren omstreeks 1645. Hij is overleden, ongeveer 33 jaar oud. Hij is begraven op 05-04-1678 in Maldegem, Oost Vlaanderen.

Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 07-07-1669 in Maldegem, Oost Vlaanderen met de Noe, Maria. (662) en (663) gingen op 29-06-1669 in ondertrouw [bron: RK Parochieregister No.16 Maldegem, B.].

get: Judocus Terriere, Jan de Munck, Judocus Floreijn, Peter Terriere

663 de Noe, Maria.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Wittevronghel, Catharina. Zij is gedoopt op 12-01-1672 in Maldegem, Oost Vlaanderen. Doopgetuigen Jan van Acker, Catharina de Broock. Zij is overleden, 39 jaar oud. Zij is begraven op 23-10-1711 in Maldegem, Oost Vlaanderen.

II. Wittevronghel, Joanna, gedoopt op 30-11-1673 in Maldegem, Oost Vlaanderen (zie 331).

III. Wittevronghel, Egidius. Hij is gedoopt op 10-11-1676 in Maldegem, Oost Vlaanderen. Doopgetuigen Egidius de Vuldere, Jacoba Terriere. Hij is overleden, 4 jaar oud. Hij is begraven op 05-04-1681 in Maldegem, Oost Vlaanderen.

666 d’Hurtere, Petrus, geboren omstreeks 1649. Hij is overleden, ongeveer 70 jaar oud. Hij is begraven op 06-07-1719 in Adegem, B. Ook genaamd dHurtere, de dHurter, dHurters, de Hurter(e), (de) (den) Durter, de Durther, Durther, Durters en de Deurter.

Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 26-07-1671 in Maldegem, B. met de 16-jarige de Coninck, Anna. (666) en (667) gingen op 09-07-1671 in ondertrouw [bron: RK Parochieregister Maldegem, B.].

get: Georg Vereecke, Baltasar Terre, Peter de Coninck, Peter Vernat

667 de Coninck, Anna. Zij is gedoopt op 18-07-1655 in Maldegem, B. Doopgetuigen Remigius Longeville en Anna Ballieuw. Zij is overleden, 74 jaar oud. Zij is begraven op 14-05-1730 in Maldegem, B.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. d’Hurtere, Maria. Zij is gedoopt op 15-08-1679 in Adegem, B. Doopgetuigen BaltasarTerre en Petronella Vermuelen. Zij is overleden, 9 dagen oud. Zij is begraven op 24-08-1679 in Adegem, B..

II. d’Hurtere, Maria, gedoopt op 11-02-1682 in Adegem, B. (zie 333).

III. d’Hurtere, Adriana. Zij is gedoopt op 19-08-1684 in Adegem, B. Doopgetuigen Antoon Agheman en Maria Terre. Zij is in de kraam gestorven.). Zij is begraven op 02-05-1738 in Maldegem, B.. Zij trouwde, 72 jaar oud, op 26-02-1737 in Maldegem, B. met Hamelinck, Peter, 43 jaar oud. Hij is gedoopt op 12-03-1713 in Maldegem, B.. Hij is overleden, 50 jaar oud. Hij is begraven op 22-11-1763 in Maldegem, B..

IV. d’Hurtere, Joanna Livina. Zij is gedoopt op 03-02-1687 in Adegem, B.Doopgetuigen Guilielm Verstraete en Livina vande Leene. Zij is overleden, 4 dagen oud. Zij is begraven op 07-02-1687 in Adegem, B.

V. d’Hurtere,, levenloos geboren kind, geboren op 04-02-1687 in Adegem, B..

VI. d’Hurtere, Joannes Josephus. Hij is gedoopt op 10-09-1689 in Adegem, B..

VII. d’Hurtere, Jacobus. Hij is gedoopt op 18-02-1692 in Adegem, B..

VIII. d’Hurtere, Bernardus. Hij is gedoopt op 24-12-1694 in Adegem, B. Doopgetuigen Peter Claijs en Joanna Valcke. Hij is overleden, 59 jaar oud. Hij is begraven op 24-02-1754 in Adegem, B..

IX. d’Hurtere, Franciscus. Hij is gedoopt op 26-06-1697 in Adegem, B. Doopgetuigen Jan de Rijck en Francisca Beckaert. Hij is overleden, 48 jaar oud. Hij is begraven op 04-12-1745 in Maldegem, B..

668 van Vooren, Jooris [Gregorius], geboren in Eeklo, B.. Hij is overleden vóór 1740 in Eeklo, B..

Hij trouwde met

669 de Vos, Joanna. Zij is overleden op 10-05-1740 in Eeklo.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. van Vooren, Bernardus. Hij is overleden op 26-12-1761 in Eeklo. Hij trouwde met Snoeck, Pieternelle Jansdr. Zij is overleden op 03-09-1787 in Eeklo.

II. van Vooren, Joannes. Hij trouwde in Eeklo met Niffels, Maria Jacoba.

III. van Vooren, Jacob, geboren omstreeks 1702 in Eeklo, B. (zie 334).

740 Lauret, Petrus, geboren in 1628. Hij is overleden, 40 jaar oud. Hij is begraven op 06-11-1668 in Zelzate.

Hij trouwde, 24 jaar oud, op 04-01-1653 in Zelzate, België met

741 van Haverbeke [Overbeke], Elisabeth. Zij is overleden na 1668 in Zelzate.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Lauret, Paschasius. Hij is gedoopt op 25-08-1653 in Zelzate.

II. Lauret, Anna. Zij is gedoopt op 22-04-1655 in Zelzate. Zij is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 29-04-1656 in Zelzate.

III. Lauret, Petronilla. Zij is gedoopt op 06-05-1657 in Zelzate. Zij is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 15-03-1659 in Zelzate.

IV. Lauret, Joannes, gedoopt op 07-04-1659 in Zelzate, België (zie 370).

V. Lauret, Adriana. Zij is gedoopt op 12-11-1660 in Zelzate. Zij is overleden, 11 jaar oud. Zij is begraven op 13-02-1672 in Zelzate.

VI. Lauret, Petrus. Hij is gedoopt op 09-05-1663 in Zelzate. Hij trouwde, 32 jaar oud, op 16-10-1695 in Zelzate [bron: DTB Zelzate, R.11, blz.19] met Taelboom, Adriana. Zij is geboren in Westdorpe.

VII. Lauret, Adrianus. Hij is gedoopt op 19-04-1665 in Zelzate.

VIII. Lauret, Lucas. Hij is gedoopt op 15-12-1667 in Zelzate. Hij is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 15-12-1668 in Zelzate.

924 Ghuillam de Ridder.

Hij begon een relatie in Buggenhout, B. met

925 Naenten van Ghuchte.

Kind uit deze relatie:

I. Petrus de Ridder, gedoopt op 20-05-1631 in Buggenhout, B. (zie 462).

926 Judocus Vermeren.

Hij begon een relatie in Buggenhout, B. met

927 Maria Vermere.

Kind uit deze relatie:

I. Johanna Vermere, gedoopt op 13-02-1633 in Buggenhout, B. (zie 463).


Generatie 11 (stamgrootouders)

1026 Lucas Huijge.

Hij trouwde met

1027 Emerentia Teijsebaert.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Joos Lucasz Huijge. Hij trouwde met Tanneken Anthonis van Herenthals.

II. Sijmontken Lucas Huijge.

III. Tanneken Lucas Huijge.

IV. Maria [Mayken] Huijge, geboren omstreeks 1580 (zie 513).

1104 de Maere, Joos d’Oude. Hij is geboren omstreeks 1580. Hij is overleden vóór 08-08-1627 in Boekhoute.

Beroep: landman op hofstede in Winkel, landeigenaar via vererving in in Boekhoute en Auwegem bij Dendermonde

     

Hij trouwde vóór 1603 ws. in Boekhoute met

1105 van Moe(r)seke, Elisabeth [Lijsbette]. Zij is overleden omstreeks 08-05-1631 in Boekhoute.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. de Maere, Joos. Hij is overleden vóór 27-03-1628 in Boekhoute. Hij trouwde met Heyndrickx, Emerentia.

II. de Maere, Jacquemijntje. Zij is overleden vóór 1631.

III. de Maere, Charels [Carel] Joosz, geboren vóór 1603 in Boekhoute (zie 552).

IV. de Maere, Elisabeth [Bette], geboren na 1603 in Boekhoute. Zij trouwde met van den Berghe, Vincent.

1334 de Coninck, Philippus. Hij is geboren omstreeks 1604. Hij is overleden. Hij is begraven op 06-08-1667 in Maldegem, B..

Hij trouwde omstreeks 1639 met

1335 Joanna Fransoijs. Zij is overleden. Zij is begraven op 17-05-1671 in Maldegem, B. "weduwe van Philip de Ceuninck" . Ook genaamd Franchoijs, Fransoei, Francois.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. de Coninck, Joanna. Zij is gedoopt op 13-05-1640 in Maldegem, B. Doopgetuigen Peter Canon en Joanna Tielman. Zij is overleden, 44 jaar oud. Zij is begraven op 08-07-1684 in Maldegem, B.. Zij trouwde, 25 jaar oud, op 04-06-1665 in Maldegem, B. met Terre, Balthasar.

II. de Coninck, Andrea. Zij is gedoopt op 03-11-1642 in Maldegem, B. Doopgetuigen Frans Derde en Andrea Bogart

III. de Coninck, Maria. Zij is gedoopt op 23-02-1648 in Maldegem, B. Doopgetuigen Christofer Balliu en Maria de Keunijnck

IV. de Coninck, Petrus. Zij is gedoopt op 04-12-1650 in Maldegem, B. Doopgetuigen Peter de Pau en Maeijken van Haute. Zij is overleden, 28 jaar oud. Zij is begraven op 01-04-1679 in Maldegem, B.. Zij trouwde, 24 jaar oud, op 09-06-1675 in Maldegem, B. met Bauts, Jacoba.

V. de Coninck, Anna, gedoopt op 18-07-1655 in Maldegem, B. (zie 667).